Informació pràctica graus universitaris

D'acord amb el que s'estableix en el marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior, les universitats han de comptar amb un sistema de garantia interna de la qualitat (SGIC) que incorpori estratègies de millora contínua que permetin desenvolupar i controlar les seves actuacions, revisar-les i redefinir-les per a garantir el compliment dels objectius associats als ensenyaments que imparteixen.

VIES D'ACCÉS

 • Batxillerat: des del batxillerat + PAU o des de COU + PAU a qualsevol estudi amb independència de la modalitat /opció de batxillerat que hagi cursat. Més informació en el Canal Universitats de la Generalitat de Catalunya.a.

 • Més grans de 25 anys: superar la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys. Informació detallada referent a la prova per a majors de 25 anys (matrícula, calendari, lloc de realització...).

 • Més grans de 45 anys: superar la prova d'accés a la universitat per a majors de 45 anys. Informació detallada referent a la prova per a majors de 45 anys (matrícula, calendari, lloc de realització...).

 • Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS): des de CFGS es pot accedir a qualsevol grau, encara que per a l'admissió als estudis es tindrà en compte la nota d'accés (qualificació mitjana dels estudis) o la nota d'admissió ponderada segons la vinculació de les matèries de la prova específica de les PAU amb la branca de coneixement del grau al qual es vol accedir. Més informació en el Canal Universitats de la Generalitat de Catalunya.

 • Majors de 45 anys i acreditar experiència professional: requisits per a accedir a la universitat per aquesta via;

  • Tenir 45 anys, o més, l'any natural de començament del curs acadèmic.

  • No posseir cap titulació acadèmica que habiliti per a accedir a la universitat per altres vies d'accés.

  • Acreditar experiència professional o laboral en relació amb l'ensenyament universitari de grau al qual es vol accedir.

 • Titulats universitaris: Els estudiants que tenen un títol universitari oficial de grau o un títol equivalent i els estudiants que tenen un títol universitari oficial de diplomat universitari o diplomada universitària, arquitecte tècnic o arquitecta tècnica, enginyer tècnic o enginyera tècnica, llicenciat o llicenciada, arquitecte o arquitecta o enginyer o enginyera, corresponent a l'ordenació dels ensenyaments universitaris anterior, o un títol equivalent, poden accedir a un grau mitjançant el procés de preinscripció universitària. Més informació.
 • Canvi d'estudis o de centre (trasllat d'expedient) des d'estudis universitaris oficials espanyols: els estudiants que vulguin canviar d'universitat i / o d'estudis universitaris oficials espanyols poden sol·licitar l'admissió directament a un centre o estudi sense haver d'obtenir la plaça pel procés de preinscripció si compleixen els criteris que s'especifiquen a continuació.

   

  Requisits per a fer la sol·licitud

  • Reconeixement d'un mínim de 30 ECTS en els estudis als quals es vol accedir, corresponents a assignatures obligatòries. En cap cas es reconeix el treball de fi de grau.
  • No estar afectat per les normes de permanència en els estudis d'origen, si aquests han estat cursats en la UPC.

   

  Qui pot demanar-ho?

  • Estudiants que cursen uns estudis de grau i volen continuar-los en un altre centre o una altra universitat.
  • Estudiants que cursen uns estudis de grau i volen canviar a altres estudis de grau dins del mateix centre o en un altre centre o una altra universitat.
  • Estudiants que han cursat estudis de plans d'estudis ja extingits sense haver-los finalitzat i volen accedir a un estudi de grau dins del mateix centre, en un altre centre o en una altra universitat. S'exclou les adaptacions per extinció del pla d'estudis en el grau que el substitueix.

   

  No poden ser admesos mitjançant aquesta via

  • Estudiants que cursen estudis de grau en la UPC als quals queda per superar únicament el treball de fi de grau en els estudis d'origen.
  • Estudiants procedents d'altres universitats o que han cursat estudis d'acord amb ordenacions universitàries anteriors als que, una vegada realitzat el reconeixement, els altres per a superar menys de 60 ECTS dels estudis als quals volen accedir. Aquestes restriccions no s'apliquen als estudiants que han cursat un pla d'estudis en la UPC que ja està extingit i no l'han finalitzat.
  • Estudiants titulats o que estan en disposició d'obtenir el títol. Estudiants que volen simultanejar estudis o cursar un itinerari conduent a una doble titulació.
 • Canvi d'estudis o de centre des d'estudis universitaris estrangers:
  • Els estudiants que han finalitzat els estudis universitaris a l'estranger poden sol·licitar l'homologació del títol al Ministeri competent en matèria d'estudis universitaris, o poden demanar convalidacions parcials directament a la Universitat, però mai de manera simultània.
  • Els estudiants que no obtenen el reconeixement de cap crèdit poden accedir als estudis universitaris a través de la preinscripció general, prèvia sol·licitud d'homologació del seu títol al títol espanyol de batxillerat i superació de les proves d'accés per a persones estrangeres.
  • Els estudiants que poden convalidar un mínim de 30 ECTS (la valoració prèvia d'estudi de convalidacions es fa en el mateix centre) han de sol·licitar l'admissió directament en el centre on volen continuar els estudis. Aquests estudiants no poden fer la preinscripció. S'han de convalidar un mínim de 30 ECTS dels estudis als quals es vol accedir, que han de correspondre a assignatures obligatòries. En cap cas es convalida el treball de fi de grau.
  • Els estudiants que convaliden menys de 30 ECTS han de fer la preinscripció, en la qual només poden demanar l'estudi del centre que els ha fet aquesta convalidació i per a la qual han de presentar el certificat de l'estudi de convalidació emès pel centre.

Preinscripció

Convocatòria de juny de 2024

 • Termini de preinscripció: del 4 al 28 de juny (tots dos inclosos)
 • Publicació 1a assignació de places: 10 de juliol
 • Tràmit "Assignació definitiva": De l’11 al 15 de juliol (ambdós inclosos)
 • Matrícula assignats en 1a preferència: Del 12 al 17 de juliol (ambdós inclosos)

Convocatòria de setembre de 2024

 • Termini de preinscripció: 18 i 19 de setembre
 • Publicació 1a assignació de places: 26 de setembre
 • Matrícula 1a assignació: 27 de setembre

Convocatòria de febrer de 2025

 • Termini de preinscripció: del 3 al 5 de febrer (tots dos inclosos)
 • Publicació assignació de places: 7 de febrer
 • Matrícula assignats: 10 de febrer

Més informació

IMPORTANT: els que no es matriculin en les dates corresponents perdran la plaça. Per a consultes sobre les assignacions: Accesnet.

Proves d'accés a la Universitat (PAU)

Consulta la informació detallada sobre l'estructura de les proves, notes d'admissió, matèries avaluades i ponderacions en la web de la Generalitat de Catalunya.

Procés d'admissió

El procés d'admissió per a graus universitaris és el següent:

 • 1. Sol·licitud de la informació
 • 2. Sol·licitud d'entrevista personal
 • 3. Sol·licitud d'admissió
 • 4. Presentar la documentació del procés d'admissió i estudi de convalidacions si es dona el cas (CFGS, Traspàs d'expedient)
 • 5. Paga i senyal*
 • 6. Preinscripció universitària
 • 7. Matrícula

*Realitzant el pagament de 600€ (a descomptar del preu total de la matrícula, la Universitat Euncet Business School no garanteix una plaça en el grau, a l'espera de superar la selectivitat o altres requisits d'accés.

Registra't abans de matricular-te

A partir del moment en què rebis un missatge de la UPC, pots iniciar el procés d'activació del teu compte en la UPC. El nom d'usuari i la contrasenya que obtindràs et permetran validar les teves dades personals i modificar-los, si és necessari, i durant la teva vida universitària et donarà accés a diversos serveis de la UPC.

Has de fer-ho abans de venir a matricular-te. Trobaràs una pantalla que et demanarà el número de DNI o el correu electrònic que utilitzaràs per al procés de preinscripció (Accesnet).

 

Activa el teu compte

 

 • A continuació, rebràs un correu per a poder obtenir les teves credencials d'usuari i contrasenya.
 • Una vegada completat aquest procés ja podràs accedir a eSecretaria i a la resta d'intranets docents i de serveis de la UPC.

Accedeix a E-Secretaria

Si ja has activat el teu compte, ja podràs accedir a e-Secretaria, que és la plataforma virtual amb la qual accediràs al teu expedient i tots els tràmits acadèmics durant la teva vida universitària.

 

Accedeix a E-Secretaria

 

Des de e-Secretaria hauràs:

 • Revisar i modificar les teves dades personals (si hi ha alguna dada que no pots modificar, el podràs fer el dia de la matrícula portant la documentació acreditativa necessària).
 • Modificar, si és necessari, el domicili familiar i el domicili que tens durant el curs.
 • Autoritzar l'ús de les teves dades (RGPD).
 • Autoritzar la domiciliació dels pagaments, si optes per aquesta modalitat (ordre SEPA signada pel titular del compte)
 • Pujar la teva foto per a tramitar el teu carnet UPC. La foto ha d'estar feta de cara i cal veure els ulls, i el fons ha de ser blanc. La relació d'aspecte de la fotografia (amplària / longitud) ha de ser 0,82 i les dimensions mínimes seran de 180 píxels d'ample x 220 píxels de longitud. La resolució mínima ha de ser de 100 dpi. El format de l'arxiu ha de ser JPG, GIF o PNG.

Una vegada hagis revisat la informació en e-Secretària, recorda que encara no hauràs completat la MATRÍCULA, la qual cosa hauràs de fer presencialment en el centre, una vegada hagis llegit la resta dels passos.

Què has de saber abans de matriculart-e?

Si no et matricules en el termini assignat, perds la plaça:

 • Si no et matricules en els períodes establerts en el calendari de preinscripció, perds la plaça assignada.
 • Quan se t'assigna una plaça deixes fora una altra persona. Si no et matricules, aquesta plaça es reassigna a la persona que hi ha en llista d'espera.

La matrícula és el contracte entre tu i l’Euncet Business School. Una vegada matriculat, has de fer el pagament:

 • Com a estudiant exerceixes el teu dret de matrícula de manera voluntària i responsable. La sol·licitud de matrícula implica obligatòriament el pagament dels preus fixats per a la prestació de serveis acadèmics i estàs obligat a pagar-los.
 • El fet de no pagar la matrícula no implica que s'anul·li, però s'aplicaran recàrrecs per pagaments realitzats fora del termini establert.
 • Aquest contracte obliga a l’Euncet Business School a prestar-te els serveis previstos i tu a pagar-los, a seguir-los i a respectar les normatives com a estudiant de l’Euncet Business School.

La matrícula és presencial per als estudiants de nou accés:

 • La matrícula dels estudiants de nou accés a l’Euncet es fa presencialment.

Documentació necessària per a la matrícula:

 • Si tens la nacionalitat espanyola has de presentar l'original del DNI.
 • Si ets estranger has de presentar l'original i la fotocòpia del document d'identitat del teu país o del passaport i, si tens, del NIE.
 • Tots aquests documents han d'estar vigents en el moment de la matrícula.

Documentació necessària segons la via d'accés:

 • Estudiants que han fet les proves d'accés a la universitat: no és necessari portar cap document.
 • Estudiants procedents de sistemes educatius dels estats membres de la Unió Europea i d'altres estats que hagin subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat: Credencial emesa per la UNED.
 • Títol universitari de grau o de l'ordenació anterior a l'EEES: no fa falta portar cap document.
 • Títol de CFGS, FP2 i assimilats: no fa falta portar cap document.
 • PAU, CFGS, FP2 o assimilats que han iniciat alguna vegada estudis universitaris: trasllat d'expedient o, en el seu cas, simultaneïtat d'estudis.
 • Accés per a majors de 25/40/45 anys: no fa falta portar cap documentació.

Modalitat de dedicació als estudis i crèdits que has de matricular:

 • Pots triar, a l'inici dels estudis i sense necessitat de justificació addicional, la modalitat de dedicació als estudis a temps complet o a temps parcial. El més habitual és el temps complet.
 • L'estudiant que cursi els estudis a temps complet i es matriculi per primera vegada de primer curs en uns estudis de grau, hauran de matricular-se de 60 crèdits.
 • L'estudiant que cursi els estudis a temps parcial no ha de matricular-se del curs complet, sinó d'un màxim de 36 crèdits per any acadèmic (18 crèdits per quadrimestre).

Informació sobre la modificació del pla d'estudis de ADE i MCD

A partir del curs acadèmic 2021-2022 es modifica el pla d'estudis del grau en ADE i del grau en MCD. El pla modificat es diferencia del pla actual en dos aspectes:

 1. La denominació d'algunes assignatures ha canviat.
 2. L'assignatura d'Inglés II que passa a ser optativa i la substitueix com a obligatòria la nova assignatura de Visualització de Dades..

La transició al pla d'estudis modificat serà diferent per als estudiants de nou accés que per als estudiants actuals:

 • Estudiants de nou accés: es matricularan d'assignatures del pla modificat
 • Estudiants actuals: es matricularan d'assignatures del pla d'estudis sense modificar. Finalitzat el curs 2021-2022 (juliol de 2022) es procedirà a passar l'expedient acadèmic al pla modificat de tots els estudiants que no estiguin en disposició d'obtenir el títol.

Indicacions per a realitzar la matrícula:

 • Estudiants amb Inglés II aprovat que no finalitzen el grau durant el curs 2021-2022: en tenir aprovat Inglés II, automàticament passarà com a optativa superada quan es faci el canvi de pla. L'assignatura de Visualització de Dades s'ha previst cursar-la a partir del curs 2022-2023. La matrícula d'aquesta assignatura no suposarà cap cost afegit
 • Estudiants amb Inglés II aprovat que finalitzen el grau durant el curs 2021-2022: no afectarà, ja que l'estudiant es graduarà amb el pla actual.
 • Estudiants amb Anglès II no aprovat o no matriculat: no serà necessari matricular l'assignatura d’Anglès II, els estudiants podran matricular directament la nova assignatura de Visualització de Dades.

Per a qualsevol consulta, contactar amb Dra. Cristina Cáiz (ccaliz@euncet.com)

Pla d'estudis modificat ADE

Taula d'equivalència pla d'estudis ADE

Pla d'estudis modificat MCD

Taula d'equivalència pla d'estudis MCD

Política de preus, beques i ajudes de l'Euncet

En el següent document trobaràs la Política de preus, beques i ajudes de l’Euncet  (CAT.) del curs 2022-2023.

En el següent document trobaràs la Política de preus, beques i ajudes de l’Euncet  (CAT.) del curs 2023-2024.

En el següent document trobaràs la Política de preus, beques i ajudes de l’Euncet  (CAT.) del curs 2024-2025. 

Dades mobilitat internacional

Conèixer una altra universitat, un altre país, el món de l'empresa o millorar el teu coneixement d'idiomes són algunes dels avantatges dels programes de mobilitat internacional i de les pràctiques acadèmiques externes que ofereix l’Euncet. Unes experiències personals que et permetran gaudir d'estades en universitats estrangeres i realitzar pràctiques empresarials aquí i a tot el món.

Convocatòria Mobilitat Acadèmica Internacional 2023-24

 • Sessió informativa en línia (Zoom): 8 de febrer de 2024.
  • 16:00 h per a estudiants de doble grau (ADE/MCD)
  • 17:30 h per a estudiants d’ADE, MCD o CTEF
 • Període de sol·licitud de places:
  • 1a convocatoria: del 8 de febrer al 7 de març de 2024
  • 2a convocatoria: del 10 al 16 d'abril de 2024
 • Assignació de places:
  • 1a convocatoria: 18 de març de 2024
  • 2a convocatoria: 23 d'abril de 2024
 • Acceptació de la plaça:
  • 1a convocatoria: fins al 26 de març de 2024
  • 2a convocatoria: fins al 30 d'abril de 2024
 • Normativa de mobilitat.

Europa

Amb l'objectiu de donar la màxima projecció internacional als nostres estudis, i dins del marc dels programes Sòcrates-Erasmus de la Unió Europea, Euncet ha establert convenis de col·laboració per a fer intercanvis d'estudiants amb diverses universitats:

Alemanya:

Croàcia:

Espanya:

Finlàndia:

França:

Grècia:

Holanda:

Hungria:

Itàlia:

Letònia:

Noruega:

Polònia:

Portugal:
 

República Txeca:

Suècia:

Àsia

A l’Àsia, l’Euncet compta amb acords de col·laboració per a l'intercanvi d'estudiants amb les següents universitats:

Xina:

Corea del Sud:

Taiwan:

Tailàndia:

Programes internacionals de pràctiques en empresa

El programa Erasmus+ Prácticas permet també fer pràctiques internacionals amb aquesta ajuda econòmica europea. Les ofertes de pràctiques internacionals en el territori europeu es poden consultar en el següent portal:

També pots contactar amb alguna de les següents associacions que promouen les pràctiques en empreses a l'estranger:


Consulta també en international@euncet.com per a mes informació.


A més, si trobes una empresa a l'estranger que t'accepti com a estudiant en pràctiques, pots contactar amb international@euncet.com per a formalitzar el teu acord.

Criteris d'assignació de places

Per a l'assignació de les places als sol·licitants, s'aplicaran els següents criteris per ordre de prioritat:

 • Mitjana de l'expedient acadèmic.
 • Acreditació oficial del nivell B2 de la llengua de docència de la universitat de destí o en defecte d'això qualificació final de l'assignatura d'Anglès del pla d'estudis de ADE o MCD.
 • Es podrà valorar, en última instància, el grau de motivació de l'estudiant a través d'una entrevista personal.

Pràctiques curriculars Grau en Empresa i Grau en Màrqueting

Activitats acadèmiques integrades en el Pla d'Estudis amb avaluació i nota final.

Es troben dins de l'itinerari d'optativitat. Això comporta:

 • S'han de matricular
 • S'assigna un tutor acadèmic o tutora acadèmica i un tutor o tutora de l'empresa.
 • Aquestes pràctiques quedaran reflectides en el Suplement Europeu al Títol.

Requisit indispensable haver superat 120 crèdits del grau.

Es poden matricular:

 • 6 crèdits optatius equivalents a 180 hores de pràctiques (150 hores d'estada en l'empresa)
 • 12 crèdits optatius equivalents a 360 hores de pràctiques (300 hores d'estada en l'empresa)
 • 18 crèdits optatius equivalents a 540 hores de pràctiques (450 hores d'estada en l'empresa

Important: l'estudiant només podrà rescindir el conveni per motius de força major, degudament justificats i sempre que estigui autoritzat pel seu tutor o tutora de pràctiques de la universitat. 

Aspectes a tenir en compte per a matricular-se els crèdits de pràctiques curriculars:

 • Les pràctiques no es matricularan fins que l’estudiant no tingui signat un conveni de cooperació educativa amb l'empresa que acull de pràctiques. Una vegada signat el conveni i lliurat a l’Euncet Business School, es farà una modificació de matrícula incloent aquests crèdits, que comportarà el pagament com qualsevol altre crèdit.
 • En cap cas l’Euncet té l'obligació de garantir places per a l'estudiant que ha sol·licitat pràctiques curriculars. Serà responsabilitat de l’estudiant trobar una plaça assignada, serà la seva responsabilitat buscar una plaça per a obtenir els crèdits optatius amb la realització de pràctiques en una entitat col·laboradora.
 • Una vegada iniciat el període de pràctiques no es podran reconèixer les pràctiques extracurriculars com a pràctiques curriculars. L'estudiant haurà de prendre la decisió en el moment de sol·licitar les pràctiques.

Pràctiques curriculars grau en CTEF

Les pràctiques professionals del grau en CTEF són obligatòries i tenen una càrrega de 12 crèdits, equivalents a 360 hores de pràctiques (300 hores d'estada en l'empresa).

Important: l'estudiant només podrà rescindir el conveni per motius de força major, degudament justificats i sempre que estigui autoritzat pel seu tutor o tutora de pràctiques de la universitat. 

Aspectes a tenir en compte per a matricular-se els crèdits de pràctiques curriculars:

 • Les pràctiques professionals s’han de matricular a l’últim curs acadèmic i comporta el pagament de crèdits, com qualsevol altra assignatura. 
 • En cap cas l’Euncet Business School, té l'obligació de garantir places per a l'estudiant que ha matriculat les pràctiques professionals. Serà responsabilitat de l'estudiant trobar una plaça per a obtenir els crèdits amb la realització de pràctiques en una entitat col·laboradora.
 • Una vegada iniciat el període de pràctiques no es podran reconèixer les pràctiques extracurriculars com a pràctiques curriculars. L'estudiant haurà de prendre la decisió en el moment de sol·licitar les pràctiques.

Pràctiques extracurriculars graus universitaris

Activitats acadèmiques que no formen part del Pla d'Estudis ni de l'expedient acadèmic.

 • Les poden realitzar de forma voluntària estudiants que hagin superat 120 ECTS del Grau.
 • No es matriculen, només es signa el conveni de cooperació educativa de pràctiques extracurriculars i el projecte formatiu.
 • Aquestes pràctiques quedaran reflectides en el Suplement Europeu al Títol.
 • L’Euncet podrà establir limitacions, o fins i tot denegar la possibilitat de realitzar pràctiques externes extracurriculars, en funció del rendiment dels estudiants.

Oferta de pràctiques

Es poden realitzar les pràctiques durant el primer i/o el segon quadrimestre, en el torn de matí o tarda, en mitja jornada (màxim 30 hores setmanals en període lectiu).

L’estudiant pot obtenir una plaça per dues vies:

 • Pel seu compte en una entitat col·laboradora que estigui interessada a acollir-li en pràctiques.
 • Seleccionat per una entitat col·laboradora a través d'una oferta a la qual es va inscriure mitjançant la borsa de treball de l’Euncet Business School. Borsa Treball.

Documents per a realitzar pràctiques extracurriculars

Normes bàsiques

 • És obligatori ASSISTIR A TOTES LES ENTREVISTES a la qual està convocat, i ser PUNTUAL.
 • Una vegada acceptada una oferta de pràctiques i haver-se compromès amb una empresa NO ES POT ABANDONAR. Si per alguna raó cal abandonar les pràctiques és imprescindible parlar-ho amb la Marta Roma (Responsable de Serveis als Estudiants i Alumni). Si no és així ja no es podrà optar per una oferta de la Borsa de Treball, qualsevol conveni amb una empresa haurà de ser a partir d'una cerca per compte propi.
 • El candidat pot acceptar o rebutjar una oferta en la qual és admès en funció dels seus interessos, però l’Euncet Business School no pot assegurar unes pràctiques a mida dels interessos personals de cada estudiant. Per tant, cal ser responsable amb les decisions que es prenen.
 • L’Euncet Business School no admet faltes greus en el comportament dels alumnes que realitzen pràctiques en una empresa, si es dona aquest cas, aquest perdrà el dret a formular de nou pràctiques.

Pla d’acció tutorial

L'objectiu del pla d'acolliment és el d'oferir als estudiants de nou accés, la informació i formació necessària per a una correcta integració i adaptació dels estudiants en el centre universitari. Accions que es desenvoluparan:

 • Seminaris previs a l'inici de les classes
 • Jornada d'acolliment

Els detalls del pla d'acolliment es poden consultar en els següents documents:

Grau en Administració i Direcció d'Empreses

Grau en Màrqueting i Comunicació Digital

Grau en Ciències i Tecnologies Aplicades a l'Esport i al Condicionament Físic

Doble titulació ADE + Màrqueting i Comunicació Digital

Seminaris de matemàtiques

Campus Terrassa

 • Horaris:
  • Grup A: 12/9, 14/9, 18/9 i 20/9 de 9.30 a 13 hores.
  • Grup B: 13/9, 15/9, 19/9 i 21/9 de 9.30 a 13 hores.
  • Grup C: 12/9, 14/9, 18/9 i 20/9 de 9.30 a 13 hores.
  • Grup D: 13/9, 15/9, 19/9 i 21/9 de 15 a 18.30 hores.
  • Grup E: 12/9, 14/9, 18/9 i  20/9 de 18 a 21.30 hores.
 • Material per al seminari (exclusiu grups A, B i D)

Campus Barcelona

grau en Màrqueting i Comunicació Digital

 • Horaris: 12/9, 14/9, 19/9 i 21/9 de 9.30 a 13 hores.
 • Material per al seminari

grau en Ciències i Tecnologies Aplicades a l'Esport i al Condicionament Físic

 • Horaris: 12/9, 13/9, 14/9 i 15/9 de 9.30 a 13 hores.

Seminari de física

Campus Barcelona

Grau en Ciències i Tecnologies Aplicades a l'Esport i al Condicionament Físic

Seminaris d'elements econòmics I financers

Campus Terrassa

 • Horaris:
  • Grup A: 13/9, 15/9, 19/9 i 21/9 de 9.30 a 13 hores. 
   Grup B: 12/9, 14/9, 18/9 i 20/9 de 9.30 a 13 hores.
   Grup C: 12/9, 14/9, 18/9 i 20/9 de 15 a 18.30 hores.
   Grup D: 13/9, 15/9, 19/9 i 21/9 de 15 a 18.30 hores.
   Grup E: 13/9, 15/9, 19/9 i 21/9 de 18 a 21.30 hores. 
 • Material seminaris:
  Grup 1 i 2
  Grup 3 i 4
  Grup 5

Campus Barcelona

Grau en Màrqueting i Comunicació Digital

Jornades d'acollida

Campus Terrassa (tots els graus)

 • Modalitat Presencial: Dijous 7 de setembre de 2023 de 9 a 13.30 hores
 • Modalitat Semipresencial:  Dijous 7 de setembre de 2023 de 18.15 a 20.15 hores

Acollida individual i/o per grups als estudiants de programes d'intercanvi i procedents d'universitats estrangeres

Campus Barcelona

 • Grau en Màrqueting i Comunicació Digital: Divendres 8 de setembre de 2023 de 9 a 13.30 hores
 • Grau en Ciències i Tecnologies Aplicades a l'Esport i al Condicionament Físic: Divendres 8 de setembre de 2023 de 9 a 13.30 hores

Plans d'orientació professional

El Pla d'Orientació Professional té com a objectiu proporcionar una atenció personalitzada en l'orientació professional i els processos de cerca d'ocupació per a la inserció laboral dels seus titulats.

Els membres del Servei d'Orientació de Carreras Profesionales són els responsables de desenvolupar el Pla d'Orientació Professional. Defineixen el perfil professional de cadascun dels estudiants que estan finalitzant o han finalitzat la titulació, i els orienten en les opcions professionals que més adequades al seu perfil alhora que els assessoren en la preparació de cerca d'ocupació.

Grau en Administració i Direcció d'Empreses

Grau en Màrqueting i Comunicació Digital

Grau en Ciències i Tecnologies Aplicades a l'Esport i al Condicionament Físic

Doble titulació ADE + Màrqueting i Comunicació Digital

Pla d'acció tutorial

És un servei que ofereix als estudiants informació, orientació i acompanyament de forma personalitzada durant els seus estudis de grau.

Constitueix un suport per a l'adaptació dels estudiants en la universitat, l'aprenentatge i l'orientació professional, contribuint així a la formació dels estudiants en totes les seves dimensions.

Grau en Administració i Direcció d'Empreses

Grau en Màrqueting i Comunicació Digital

Grau en Ciències i Tecnologies Aplicades a l'Esport i al Condicionament Físic

Doble titulació ADE + Màrqueting i Comunicació Digital

Calendaris acadèmics

Curs 2023-24

Curs 2024-25

Inici I fi del curs acadèmic

 • Inici de curs: 22 de setembre de 2023
 • Fi de curs: 31 d'agost de 2024

Períodes no lectius curs 23-24

Durant aquest període no s'impartiran classes ni es faran exàmens, excepte els tribunals de TFG, PFC / TFC i TFM.

 • Nadal: del 23 de desembre de 2023 al 6 de gener de 2024
 • Setmana Santa: del 25 de març a l'1 d'abril de 2024
 • Estiu: de l'1 de juliol al 31 d'agost de 2024

Dies festius entre l'1/9/2022 i el 31/08/2023

 • 11 de setembre de 2023
 • 12 d'octubre de 2023
 • 1 de novembre de 2023
 • 7 de desembre de 2023
 • 8 de desembre de 2023
 • 25 de desembre de 2023
 • 26 de desembre de 2023
 • 1 d'ener de 2024
 • 6 d'ener de 2024
 • 28 de març de 2024
 • 1 d'abril de 2024
 • 1 de maig de 2024
 • 24 de juny de 2024

A aquests dies festius cal afegir, per a cada campus, les festes locals que corresponguin a la població respectiva.

Calendari de tràmits acadèmics 23-24

Bústia de suggeriments, queixes I agraïment

Amb el propòsit de millorar els nostres serveis i oferir un alt nivell de qualitat acadèmica, posem a la vostra disposició una bústia perquè ens notifiquis:

 • Suggeriments: per indicar-nos una proposta de canvi que ens permeti millorar els serveis que prestem com a centre universitari.
 • Queixes: per traslladar-nos la teva reclamació per insuficiències o errors en la prestació dels nostres serveis.
 • Agraïment: per enviar-nos una mostra de gratitud per l'atenció i els serveis rebuts.  

Ens pots comunicar la teva experiència i/o opinió ja sigui de les nostres instal·lacions, del funcionament de les classes o dels serveis que prestem com a suport a la docència. Queden exclosos suggeriments, queixes o agraïments de serveis externs a Euncet, així com missatges amb un llenguatge inapropiat que desacreditin algú a nivell personal. 

Com ho puc fer?
Per facilitar la interacció, ens podeu contactar a través de dues vies de comunicació:

 • Correu electrònic: pots escriure'ns un correu a qualitat@euncet.com, posant com a assumpte el motiu d'aquest (suggeriment, queixa o agraïment). Per poder gestionar la notificació, serà imprescindible que t'identifiquis amb el teu nom i cognoms i ens facilitis un número de telèfon per contactar-te, si cal, per aquesta via. 
 • Formulari: podeu omplir el formulari que trobareu en aquest enllaç.

En ambdós casos, et respondrem com més aviat millor, amb un termini màxim d'1 dia hàbil des de la presentació del suggeriment, queixa o agraïment. 

Per assolir el títol de graduat, caldrà obtenir 240 crèdits europeus (quatre anys acadèmics), incloent-hi el Treball de Fi de Grau (TFG). 

Són quatre els graus universitaris que impartim en Euncet Business School:

Per poder sol·licitar l'admissió, has de complir els requisits que trobaràs al nostre web, a l'apartat accés i admissió.

No. No obstant això, s'aconsella que, abans de començar els estudis, els candidats tinguin un nivell suficient de castellà, parlat i escrit, per poder comprendre els continguts de les assignatures i realitzar els treballs i les proves d'avaluació establertes, ja que les classes s'imparteixen, principalment, en aquest idioma. El català també et pot ajudar.

Els estudiants que estiguin en possessió d’un títol de formació professional o d’un títol homologat a Espanya poden accedir als estudis universitaris oficials. També poden realitzar, si ho desitgen, les PAU per a estrangers a la UNED ASSIS.

Sí. S'hauran de posar segons el teu ordre de preferència, amb un màxim de 8 opcions. Per tant, l'ordre de preferència que indiquis és el que es tindrà en compte en el procés d'assignació de plaça. En cas de que totes les places escollides estiguin ocupades quan arribi el teu torn d'assignació, l'Oficina de Preinscripció de la Generalitat de Catalunya es posarà en contacte amb tu per informar-te de les places disponibles perquè puguis fer una nova selecció. 

El responsable d’Admissions de l’Euncet Business School elaborarà una llista d’adjudicació provisional basada en les preferències dels alumnes. En cas d'esgotar-se les places, es contactarà amb els alumnes per cercar una alternativa. Cal recordar que aquest procés està supeditat a l'assignació final de plaça universitària per part de l'Oficina de Preinscripció de la Generalitat de Catalunya.

Un cop hagis seleccionat la titulació desitjada, fes clic a l'interior d'aquesta i hi podràs trobar tota la informació relacionada.

Quan ja t’hagis matriculat, et donarem accés a diverses plataformes, entre elles el Campus Virtual, on cada professor publica les notes i la informació acadèmica relacionada amb les assignatures.

Sí. Pots fer-ho, però has de tenir en compte el següent:

L'ordre de preferència de les titulacions marcades per l'interessat a la seva sol·licitud serà vinculant per a efectes de matriculació i no es pot modificar un cop s'hagi tancat el termini de sol·licituds d’admissió.

Si ets estudiant de nou accés a l’Euncet, t’informarem del dia i l'hora per efectuar la matrícula. La resta dels estudiants hauran d'estar atents als terminis de matrícula publicats al nostre web, a la casella corresponent a Matrícula.

No necessàriament. Dependrà del tipus de dedicació que triïs. Si tries una matrícula a temps complet, la primera vegada que et matriculis, ho hauràs de fer dels 60 crèdits del primer curs. En canvi, si tries una matrícula a temps parcial, la primera vegada que et matriculis, ho hauràs de fer d'un màxim de 36 crèdits.

A l'interior de la fitxa de cada titulació, al lateral dret, apareix publicat el valor de la matrícula estàndard, que varia en funció de la modalitat escollida.

Sí, per família nombrosa, federat a un esport, matrícula d’honor, estudiants amb discapacitat, bonificació per rendiment acadèmic, etc. Si desitges més informació sobre la nostra política de preus, beques i ajuts, pots consultar al nostre lloc web, a la casella corresponent a Preus i Beques, que el trobaràs a la fitxa de cada programa.

Per saber més sobre les estades a l'exterior, ves a l'apartat Mobilitat internacional i selecciona el tipus d'estudiant que ets. L’adreça electrònica de contacte és international@euncet.com.

Bàsicament dependrà del teu país d'origen i dels convenis que el teu país tinguin signats amb Espanya.
Al nostre web, a l'apartat Mobilitat internacional, trobaràs tota la informació d'ajuda amb relació a recomanacions per al procés de visat, legalització de títols, assegurança mèdica i allotjament, entre d’altres.

T'has d'informar sobre els acords bilaterals que té la teva universitat amb la nostra. A més, has de ser nominat per la teva universitat d’origen per una estància d’intercanvi a l’Euncet. Posteriorment, pots contactar amb Mobilitat Internacional per obtenir més informació

Pots demanar informació actualitzada o d'ajuda per a tot allò relacionat amb temes de mobilitat internacional, a international@euncet.com.

Al nostre lloc web, a la secció Serveis, pots consultar els serveis que oferim: servei de cafeteria, autobús, Gestió Acadèmica, etc

El Servei de Carreres Professionals permet proporcionar orientació professional de forma personalitzada, potenciar el talent individual dels estudiants i Alumni per a la seva inserció laboral i oferir un contacte directe amb les empreses de l'entorn. L'objectiu és millorar-ne l'ocupabilitat mitjançant l'orientació, l'assessorament, la intermediació professional i l'acostament a empreses col·laboradores.
Al nostre lloc web, a l'apartat Carreres Professionals, trobaràs més informació i les dades de contacte, tant per a estudiants i Alumni com per a les empreses interessades a col·laborar amb aquest servei.

Els estudiants de grau i màster de l'Euncet Business School poden realitzar pràctiques externes en una empresa, sempre que compleixin els requisits mínims necessaris detallats a l’apartat de Pràctiques Externes de cada titulació.
El Servei de Carreres Professionals ofereix atenció personalitzada per poder fer aquest procés, així com el suport amb tota la gestió del conveni.

La Borsa de Treball i Pràctiques de l’Euncet Business School és una plataforma exclusiva per a la comunitat Euncet, on les empreses de l'entorn publiquen tant ofertes de feina com pràctiques, i on poden presentar candidatura els nostres estudiants i Alumni.

El primer pas serà que arribis a Terrassa amb transport públic. Tot seguit, hauràs d’agafar l'autobús privat i gratuït de l'Euncet Business School que recull els estudiants a diferents punts de la ciutat, entre ells a les estacions de tren.

A continuació, et presentem el detall dels principals responsables dels departaments que et podran donar suport: