Òrgans de govern de l’Euncet

REGLAMENT DE L'EUNCET BUSINESS SCHOOL

L’Euncet regula el seu funcionament i organització a partir del Reglament de l’Euncet Business School, que va ser aprovat el 19 de desembre de 2022 pel Comitè Executiu, deixant automàticament derogat el Reglament vigent anterior.

En tot el que no està previst en aquest reglament o en els Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya i les disposicions que els desenvolupen, s'aplica la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Reglament Euncet

REFORMA DEL REGLAMENT

Poden promoure la reforma o la modificació del Reglament de l’Euncet Business School:

 • El Director/a general de l'Euncet.
 • El Comitè Executiu de l’Euncet, a proposta, com a mínim, d'un terç dels seus membres.

El procediment és el següent:

La proposta de modificació o reforma del reglament del centre ha d'anar acompanyada de la resolució motivada de l'òrgan que pren la iniciativa, i inclourà el text de modificació proposat.

Per a dur a terme qualsevol proposta de modificació d'aquest reglament és necessari un quòrum de la meitat més un dels membres del Comitè Executiu de l’Euncet i l'aprovació, almenys, per la meitat més un dels membres Comitè Executiu de l’Euncet.

Euncet Business School

ÒRGANS DE GOVERN DE L'EUNCET

Tal com es recull en el Reglament de l’Euncet Business School, els òrgans de govern, de representació i de consulta de l'Escola són els següents:

Òrgans col·legiats

 • Comitè Executiu.
 • Comissió Permanent.
 • Comissió Acadèmica.
 • Comissió de Qualitat.
 • Comissió de Recerca.

Òrgans col·legiats

 • Director/a general de l’Euncet.
 • Director/a del centre.
 • Secretari/a Acadèmic/a del centre.

Altres òrgans de caràcter deliberant o consultiu

 • Comissions d'Avaluació.
 • Comissió d'Estudis Previs.
 • Comissions de Treball de Fi d'Estudis.
 • Comissió de Pràctiques Externes.
 • Comissió de Relacions amb els Estudiants.
Protocol contra l'assetjament

Amb motiu de l'entrada en vigor de la Llei 51/2023, del 2 de desembre, d'igualtat d'oportunitats, el Reial decret 901/2020 i la Llei orgànica 3/2007, per a la igualtat efectiva de dones i homes, i responent a la necessitat de prevenir, sensibilitzar i, si fos el cas, tallar amb totes les garanties qualsevol forma de violència i discriminació en l'àmbit laboral relacionada amb l'assetjament sexual o per raons de sexe o gènere, Euncet Business School implementa un protocol d'assetjament que recull totes les mesures necessàries al respecte.

 

El document plasma el procediment que es durà a terme en cas de produir-se una situació d'assetjament en el treball, els canals de denúncia disponibles, la persona de referència i la comissió permanent que adoptarà la resolució de l'expedient.

Protocol de prevenció i d'actuació contra l'assetjament

Membres de la comissió investigadora