Política de qualitat universitària de l'Euncet

La Política de Qualitat a l’Euncet Business School ha estat i estarà sempre orientada a satisfer les expectatives i necessitats educatives dels nostres estudiants.

La nostra Política de Qualitat busca oferir uns ensenyaments i serveis de qualitat, buscant la millora contínua i aspirant a l'excel·lència en el servei.

La implantació i el manteniment del nostre sistema de gestió de la qualitat garanteix el compliment d'aquest objectiu, el qual contempla com a principis i valors els de l’Euncet Business School i els de la mateixa Universitat Politècnica de Catalunya que constitueixen el marc referencial on es desenvolupa la nostra funció educativa:

 

  • La dimensió personal de l'estudiant, que exigeix la satisfacció de les seves necessitats formatives i el finançament d'actituds positives i d'hàbits de treball que facilitin el seu creixement com a persona.
  • La dimensió professional, que exigeix complir el nostre compromís amb el professorat, personal d'administració i serveis, empreses, universitats i institucions.
  • La dimensió social, que reclama personal qualificat amb unes competències que donin suport científic i tècnic al progrés professional, cultural i econòmic de la societat.
  • L'acompliment i l'actualització dels objectius de qualitat i els requisits establerts per l'administració educativa.
SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE QUALITAT-SGIC

D'acord amb el que s'estableix en el marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior, les universitats han de comptar amb un sistema de garantia interna de la qualitat (SGIC) que incorpori estratègies de millora contínua que permetin desenvolupar i controlar les seves actuacions, revisar-les i redefinir-les per a garantir el compliment dels objectius associats als ensenyaments que imparteixen.

POLÍTIQUES D'INNOVACIÓ I MILLORA DE L’EUNCET

Des d'aquest apartat es poden consultar els documents relacionats amb el cicle de vida dels estudis: informació del Registre d'Universitats, memòries de verificació, informes de seguiment, modificacions introduïdes i acreditacions.

INFORMES SOBRE ACCÉS I MATRÍCULA

Aquí es pot consultar un informe detallat amb indicadors sobre la preinscripció, accés i matrícula dels estudis de grau. Per als estudis de màsters universitaris s'elabora un informe que recull els resultats de l'anàlisi global sobre la demanda i la matrícula.

RESULTATS ACADÈMICS

Per als estudis de grau s'analitza el rendiment acadèmic per assignatura, per curs i pel global de l'estudi, es calculen indicadors de graduació i s'elabora un informe per a conèixer el nivell d'abandó i les possibles causes. Per als màsters, aquest apartat consta d'un informe de resultats universitaris i d'una fitxa amb els següents indicadors: taxa de rendiment, total de graduats, graduats en t, graduats en t + 1 i abandonament

SATISFACCIÓ ACADÈMICA A L’EUNCET BUSINESS SCHOOL

En aquest apartat vam mostrar les evidències sobre els nivells de satisfacció dels diferents col·lectius relacionats amb el desenvolupament de la titulació (docència, organització del sistema i de l'ensenyament): estudiants, graduats, professors (PDI), personal d'administració i serveis (PAS) i altres informes de satisfacció.

PRÀCTIQUES, MOBILITAT, ORIENTACIÓ I INSERCIÓ LABORAL

En aquest apartat vam mostrar informes i indicadors de funcionament i satisfacció dels estudiants que han realitzat pràctiques externes, mobilitat (outgoing i incoming), resultats d'orientació i d'inserció laboral.

PERSONAL I GESTIÓ DE RECURSOS

En aquest apartat es vinculen tots aquells altres àmbits que incideixen en la qualitat del procés docent i de l'aprenentatge no prevists en la resta dels apartats com els processos relacionats amb les persones que ofereixen els serveis: col·lectiu de PDI i de PAS, tipus, número i qualitat dels equipaments i dels serveis, tant els de suport directe al procés de docència-aprenentatge com els indirectes en benefici de tota la comunitat universitària.