Màster Universitari en Administració i Direcció d'Empreses - Especialitat en Direcció Estratègica

 • Horari

  Dt- Dj de 17 a 20 h

 • Modalitat Presencial
 • Inici

  17/10/2023

 • Duració

  8 mesos

El màster universitari en Administració i Direcció d'Empreses, amb especialitat en Direcció Estratègica, és un programa que proporciona una concepció total de l'empresa, del funcionament de la seva organització i de la presa de decisions des de la perspectiva gerencial, a través d'una visió integradora de totes les àrees funcionals, implementant estratègies i polítiques adequades a cada situació per a aconseguir amb èxit els objectius corporatius.

El màster universitari en Administració i Direcció d'Empreses amb especialitat en Direcció Estratègica dóna resposta a les necessitats professionals de coneixement de tècniques, d’eines, d’actituds i d’aptituds per a l'acompliment òptim de la gestió gerencial, tant per a aquells professionals que han rebut formació prèvia en la matèria que necessiten actualitzar i aprofundir els seus coneixements, com per a aquells que no s'han format encara, dotant a l'estudiant d'habilitats que el permeten afrontar correctament els processos de presa de decisions i dirigir amb èxit una organització.

Màster universitari en Administració i Direcció d’Empreses amb especialitat en Direcció Estratègica per la UPC
Màster universitari en Administració i Direcció d’Empreses amb especialitat en Direcció Estratègica per l’Euncet Business School

Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)
 

icon-play

MÀSTER UNIVERSITARI EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES

Màster universitari en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat Politècnica de Catalunya

Branca de coneixement:

Ciències Socials i Jurídiques

Inici:

17 d'octubre de 2023

Fi:

13 de juliol de 2024

Hores lectives:

225 hores lectives

Crèdits:

60 ECTS

Places de nou ingrés:

100

Durada:

1 any acadèmic

Idioma:

Castellà / Anglès

Preu:

14.040 €

 ENGLISH EDITION

Master in Business Administration by Universitat Politècnica de Catalunya

Starting Date:

October 17, 2023

Language:

English

SORTIDES PROFESSIONALS DEL MÀSTER UNIVERSITARI EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES

 • Director general, gerent general, CEO
 • Director d'àrea funcional
 • Analista
 • Conseller
 • Director d'estratègia i planificació
 • Director d'internacionalització
 • Cap de delegació / Sucursal
 • Cap de projectes

PER QUÈ ESTUDIAR EL MÀSTER UNIVERSITARI EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES A L’EUNCET BUSINESS SCHOOL?

 • Enfocament generalista de la gestió: el primer quadrimestre aporta una visió integral del conjunt de l'empresa a través de l'aprenentatge dels coneixements i les tècniques aplicades en la gestió de les seves àrees i entorns més vitals.
 • Creació, operacions i control: el segon el quadrimestre desplega el coneixement dels aspectes clau de la creació d'empreses, la logística i les operacions, i el control dels resultats.
 • Professors de prestigi: docents de reconeguda trajectòria acadèmica i professional, vinculats al món empresarial.
 • Euncet Expertise: 40 anys formant professionals i directius en management, innovació i noves tecnologies.
 • Accés al doctorat: programa acadèmic de perfil mixt, orientat tant cap a l'aplicació en la pràctica professional com cap a la capacitació per a la recerca.
 • Acreditació acadèmica i reconeixement internacional: títol oficial per la Universitat Politècnica de Catalunya i títol propi per l’Euncet Business School.

PROGRAMA DEL MÀSTER EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES

El programa del màster en Administració i Direcció d'Empreses de l’Euncet Business School està dissenyat perquè els participants adquireixin les capacitats i les habilitats directives necessàries per a poder desenvolupar la seva carrera professional en l'activitat empresarial.

A més a més, aquesta titulació oficial presenta la possibilitat de realitzar pràctiques d'empresa extracurriculars, és a dir, no-obligatòries, que et permetran posar en pràctica tots els coneixements adquirits en el programa. Gràcies a la borsa d'ocupació de la nostra escola de negocis, l'estudiant adquirirà l'experiència professional que necessita per a dirigir qualsevol àrea funcional de l'empresa.

Aquest màster en gestió d'empreses i d'equips t'ajudarà a assumir noves responsabilitats per a consolidar la teva carrera professional, afrontant de manera proactiva nous escenaris gràcies a les habilitats que adquiriràs per a gestionar el talent del teu equip.

El pla d'estudis del màster està dividit en tres grans eixos: enfocament generalista de la gestió, on obtindràs una visió integral de l'empresa a través de la revisió de les seves àrees; el coneixement dels punts clau de les empreses, així com el control dels resultats; i finalment, la internacionalització de les companyies en mercats canviants.

Aquesta titulació universitària està enfocada a formar els futurs líders en l'àmbit de la direcció oferint eines i recursos per a la presa de decisions estratègiques, la direcció financera i la direcció de recursos humans, entre altres. El MBA oficial et proporcionarà una visió global del mercat i et permetrà analitzar les febleses i fortaleses de la teva empresa, així com les amenaces i oportunitats que impulsin el teu negoci cap a l'èxit.

PLA D’ESTUDIS

Distribució de crèdits

El pla d'estudis del màster universitari en Administració i Direcció d'Empreses està estructurat en dos quadrimestres, en una seqüència vinculada de desenvolupament que suposa la continuïtat, en el segon quadrimestre, de matèries iniciades en el primer. 
És el cas de les finances, el màrqueting o l'estratègia empresarial, l'aprofundiment i l'aplicació de la qual pràctica s'estudien en les assignatures d'emprenedoria i internacionalització i en la de control de gestió.

Per a obtenir el màster universitari en Administració i Direcció d'Empreses, amb especialitat en Direcció Estratègica, s'hauran de cursar les següents matèries:

TIPUS DE MATÈRIA ECTS
Obligatòries 20
Optatives 25
Treball de Fi de Màster 15
Total 60

Complements

Els estudiants que accedeixin amb qualsevol de les titulacions indicades en el “Perfil d'ingrés recomanat” no requeriran, amb caràcter general, cursar complements de formació.

La resta dels estudiants que accedeixin al màster amb un perfil diferent, hauran de cursar uns complements formatius.

Aquests complements variaran entre 0 i 30 ECTS, depenent de la titulació d'ingrés i de les competències acadèmiques prèvies de l'estudiant reflectides en el seu expedient acadèmic particular. El número i el contingut dels ECTS a cursar seran determinats per la Comissió Acadèmica del màster.

Concretament, s'han definit els següents complements formatius:

 • Organització i Administració d'Empreses I, 6 ECTS
 • Comptabilitat Financera I, 6 ECTS
 • Estadística I, 6 ECTS
 • Matemàtiques Financeres, 6 ECTS
 • Planificació i Anàlisi d'Empreses, 6 ECTS

Guies docents

Treball de fi de màster

Normativa TFM del màster universitari en Administració i Direcció d’Empreses

Per a obtenir el títol del màster universitari en Administració i Direcció d'Empreses per la UPC, l'estudiant ha de fer un Treball de Fi de Màster (TFM).

El TFM és una assignatura de 15 crèdits ECTS i consisteix preferentment, en l'elaboració d'un pla d'empresa o d'un pla d'internacionalització, si bé es podrà realitzar, excepcionalment, un projecte de recerca empírica sobre qualsevol de les matèries del pla d'estudis; el que inclou, no només els coneixements, sinó les habilitats i les competències generals, transversals i específiques que es deriven dels ensenyaments del nivell de màster, de les definides pel centre universitari al qual l'escola s'adscriu, i de les matèries de les quals s’articula aquest pla d'estudis.

El treball, que podrà ser realitzat en equips de fins a tres alumnes, serà tutoritzat per un professor doctor que els orientarà. Segons la normativa de TFM, l'avaluació del mateix es realitzarà de manera individual.

Per a més detalls:

Normativa del TFM del màster universitari en Administració i Direcció d’Empreses

Calendaris i horaris

Calendaris

Edició en castellà

Any acadèmic 2022-23

Any acadèmic 2023-24

 

Edició en anglès

Any acadèmic 2023-24

 

 

Horari

Edició en castellà

Any acadèmic 2022-23 

 

Edició en anglès

Any acadèmic 2022-23 

 

Temporalització

Any acadèmic 2022-23 

 

Professors

Direcció

 • Alfons Freixes i Puig
 • Director Euncet
 • Correu electrònic
 • Dr. Oscar Coduras Martínez
 • Director Máster
 • Correu electrònic

Professors

 • Dra. Magda Cayón Costa
 • Correu electrònic
 • Dr. Oscar Coduras Martínez
 • Correu electrònic
 • Dr. Pedro Miguel Galiana
 • Correu electrònic
 • Dra. Mª Paola Mastrantonio Ramos
 • Correu electrònic
 • Dr. Pablo Rial
 • Correu electrònic
 • Dr. Marc Sansó Mata
 • Correu electrònic
 • Dr. Pol Santandreu Gràcia
 • Correu electrònic
 • Dr. Àlex Sanz Fernández
 • Correu electrònic
 • Dra. Clara Selva Olid
 • Correu electrònic
 • Dr. Eduard Vidal Portés
 • Correu electrònic
 • Daniel Benito Sanchez
 • Correu electrònic
 • Carlos Canivell Cretchley
 • Correu electrònic
 • Marius Gil Mendoza
 • Correu electrònic

Requisits i admissió

Requisits per a l'admissió del màster universitari en Administració i Direcció d’Empreses

Aquí trobaràs tota la informació relacionada amb els requisits per a l’admissió del màster universitari en Administració i Direcció d'Empreses.

Per a postular als màsters de l’Euncet Business School, l'estudiant haurà de disposar d'un títol universitari i haurà de presentar una carta de motivació que enviarà amb la fotocòpia del seu passaport o DNI, curriculum vitae i certificat de qualificacions.

El nostre comitè acadèmic, presidit pel director del màster, el Dr. Oscar Coduras, avaluarà el perfil i donarà una resolució a la candidatura.

En Admissió s'amplia la informació referent als requisits per a accedir al màster universitari en Administració i Direcció d'Empreses.

Metodologia

Detalls de la metodologia

El procés d'aprenentatge a l’Euncet Business School - UPC combina un conjunt de metodologies que permeten al participant aconseguir d'una forma pràctica i innovadora les competències pròpies del perfil professional establert en el màster i al context digital.

 • Sessions teoricopràctiques: es realitzen a l'aula física i es transmeten en streaming, registrant-se una còpia de les mateixes perquè l'estudiant les pugui consultar tantes vegades com el pugui necessitar. El docent dedica una part de les mateixes a l'exposició dels continguts de l'assignatura i una altra a la resolució d'exercicis, anàlisis de casos pràctics o al desenvolupament de projectes.
 • Programació de les activitats formatives: l'estudiant compta amb la programació setmanal de les activitats formatives que el docent planifica i disposa en el pla docent de l'assignatura. D'aquesta manera, pot gestionar el temps personal disponible de la manera més adequada i segons el seu estil d'aprenentatge, per a aconseguir amb èxit els objectius d'aprenentatge marcats.
 • Tutories en línia:  sessions dedicades a la resolució de dubtes sobre els conceptes teòrics i les activitats pràctiques. Seran programes de manera en línia.
 • Aprenentatge per projectes: realització de treballs en grup per a desenvolupar i presentar tasques i projectes, resolent situacions o reptes. 
 • Casos pràctics: resolució de supòsits de problemàtiques empresarials per a experimentar l'aplicació pràctica dels continguts teòrics de les diferents assignatures. 
 • Classes participatives: les sessions lectives es duen a terme mitjançant la interacció permanent entre l'alumne i el professorat que les imparteix amb la finalitat de contrastar els conceptes tractats mitjançant l'anàlisi i el debat obert amb el suport de casos pràctics reals i simulacions.
 • Masterclass: impartides per reconeguts directors d'empreses i experts en les més avançades tècniques de gestió i desenvolupament del negoci internacional, especialistes en la comunicació estratègica. 
 • Visites a empreses: coneix l'operativa i la gestió organitzacional dels sectors clau de l'economia catalana a través de la visita a empreses locals i multinacionals.

ELS NOSTRES ALUMNES OPINEN