Informació pràctica màsters oficials

Els màsters universitaris que imparteix l’Euncet, es dirigeixen preferentment, a llicenciats, graduats i diplomats en:

 • Ciències Empresarials.
 • Administració i Direcció d'Empreses.
 • Economia.
 • Investigació i Tècniques de Mercat.

Igualment podran accedir titulats universitaris oficials en la branca de coneixement d'Enginyeria i Arquitectura, amb formació específica en l'àmbit de l'economia i l'empresa, com ara el grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials o el grau en Enginyeria Mecànica, tots dos de la UPC.

No obstant això, aquells candidats que no siguin titulats universitaris de les branques de coneixement anteriorment esmentades o que sent-ho, no hagin cursat plans d'estudis que incloguin els fonaments de la titulació de màster que es proposa, deuran curses una sèrie de complements de formació per a establir les bases del coneixement en l'àmbit de la gestió empresarial

D'acord amb el que es preveu en l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, modificat pel Reial decret 861/2010, amb caràcter general podran accedir als ensenyaments oficials de màster els estudiants que reuneixin els requisits exigits:

 • Estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d'educació superior pertanyent a un altre Estat integrant de l'Espai Europeu d'Educació Superior que faculti en el mateix per a l'accés a ensenyaments de màster.
 • Així mateix, podran accedir els titulats de sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la Universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau. L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ que estigui en possessió l'interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els estudis de màster.
 • En cas dels titulats de sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior que no tinguin homologat el seu títol estranger, la Comissió del centre responsable del màster pot sol·licitar la documentació que sigui necessària per a dur a terme la comprovació que es compleixen les condicions específiques d'accés a aquest màster, fins i tot l'homologació del títol si no pot determinar amb seguretat que el títol estranger acredita els requisits d'accés.

L'article 17 del Reial decret 1393/2007, modificat pel Reial decret 861/2010, regula l'admissió als ensenyaments de màster i estableix que els estudiants podran ser admesos d'acord amb els requisits específics i criteris de valoració que estableixi la universitat.

D'acord amb la normativa acadèmica de màsters universitaris aprovada pel Consell de Govern de la Universitat Politècnica de Catalunya, els estudiants poden accedir a qualsevol màster universitari de la UPC, relacionat o no amb el seu currículum universitari, prèvia admissió per part de la comissió del centre responsable del màster, de conformitat amb els requisits d'admissió específics i els criteris de valoració de mèrits establerts.

Els requisits específics d'admissió al màster són competència de la comissió del centre responsable i tenen l'objectiu d'assegurar la igualtat d'oportunitats d'accés a l'ensenyament per a estudiants prou qualificats. En tots els casos, els elements que es considerin inclouran la ponderació dels expedients acadèmics dels candidats

 • 1 gener fins al 30 d'octubre 2023.

Per a realitzar l'admissió al màster, s'haurà d'enviar a master@euncet.com la següent documentació:

 • Títol universitari i certificat acadèmic de notes
 • Carta de motivació
 • Curriculum vitae
 • Passaport

El procés d'admissió és el següent:

 • 1. Sol·licitud de la informació
 • 2. Sol·licitud d'admissió
 • 3. Presentar la documentació per al procés d'admissió
 • 4. Entrevista en línia
 • 5. Avaluació de la candidatura per part del Comitè d'Admissió
 • 6. Si l'admissió és aprovada, realitzant un pagament de 900€ (a descomptar del preu total de matrícula), es podrà fer una reserva de plaça, que garanteix una plaça en el màster.
 • 7. Matrícula

La comissió acadèmica del màster està composta per:

 • El/la director/a acadèmic/a
 • El/la secretari/a acadèmic/a
 • El/la director/a del màster

Les funcions de la Comissió Acadèmica del màster són:

 • Vetllar per la qualitat i l'adequació dels continguts al format i l'especialització del màster.
 • Aplicar el procediment d'admissió establert en la present memòria, a proposta de la Direcció Acadèmica.
 • Aplicar els criteris de realització dels complements formatius que estableix aquesta memòria, a proposta de la Direcció Acadèmica.
 • Valorar els crèdits que són objecte de reconeixement, en el seu cas, en funció de la formació prèvia acreditada pels estudiants en ensenyaments oficials, o bé per crèdits cursats en ensenyaments universitaris conduents a l'obtenció d'altres títols (títols propis).
 • Dirimir en els eventuals conflictes derivats dels processos d'avaluació de les matèries i les assignatures.

Amb caràcter general tindran accés directe a aquest màster, sense necessitat de cursar complements de formació, els estudiants en possessió de qualsevol de les titulacions indicades en el “Perfil d'ingrés recomanat“.

En qualsevol cas, els estudiants que vulguin accedir al màster amb una titulació prèvia diferent a les indicades anteriorment, o bé amb una de les titulacions indicades en el “Perfil d'ingrés recomanat” però que no hagin cursat plans d'estudi que incloguin els fonaments d'aquestes titulacions, hauran de cursar complements formatius per al seu anivellament de coneixements en matèries bàsiques per a la gestió empresarial.

Aquests complements formatius tindran caràcter obligatori, i es realitzaran abans del primer quadrimestre del màster.

Els estudiants que accedeixin amb qualsevol de les titulacions indicades en el “Perfil d'ingrés recomanat” no requeriran, amb caràcter general, cursar complements de formació.

La resta dels estudiants que accedeixin al màster amb un perfil diferent, hauran de cursar uns complements formatius.

Aquests complements variaran entre 0 i 30 ECTS, depenent de la titulació d'ingrés i de les competències acadèmiques prèvies de l'estudiant reflectides en el seu expedient acadèmic particular. El número i el contingut dels crèdits a cursar seran determinats per la Comissió Acadèmica del Màster.

Concretament, s'han definit els següents complements formatius:

 • Organització i Administració d'Empreses I, 6 ECTS
 • Comptabilitat Financera I, 6 ECTS
 • Estadística I, 6 ECTS
 • Matemàtiques Financeres, 6 ECTS
 • Planificació i Anàlisi d'Empreses, 6 ECTS

Complements formatius segons la titulació d'accés:

TITULACIÓ D'ACCÉS COMPLEMENTS FORMATIUS
Graus o llicenciatures de l'àmbit de les Arts i les Humanitats
 • Matemàtiques Financeres
 • Organització i Administració d'Empreses I
 • Estadística I
 • Comptabilitat Financera I
 • Planificació i Anàlisi d'Empreses
Graus o llicenciatures de l'àmbit de les Ciències
 • Organització i Administració d'Empreses I
 • Comptabilitat Financera I
 • Planificació i Anàlisi d'Empreses
Graus o llicenciatures de l'àmbit de les Ciències de la Salut
 • Organització i Administració d'Empreses I
 • Comptabilitat Financera I
 • Matemàtiques Financeres
 • Planificació i Anàlisi d'Empreses
Graus o llicenciatures de l'àmbit de les Enginyeries i l'Arquitectura sense formació
 • Organització i Administració d'Empreses I
 • Comptabilitat Financera I
 • Planificació i Anàlisi Empreses
Graus o llicenciatures de l'àmbit de les Ciències Socials i Jurídiques
*Veure nota

 

*Nota: Tenint en compte que s'espera que la majoria de les sol·licituds provinguin de la branca de les Ciències Socials i Jurídiques, els complements formatius que corresponen a la mateixa s'han desenvolupat amb més amplitud

TITULACIÓ D'ACCÉS COMPLEMENTS FORMATIUS
Antropologia, Ciència Política, Història, Comunicació
 • Matemàtiques Financeres
 • Organització i Administració d'Empreses I
 • Estadística I
 • Comptabilitat Financera I
 • Planificació i Anàlisi d'Empreses
Dret
 • Matemàtiques Financeres
 • Comptabilitat Financera I
 • Estadística I
 • Planificació i Anàlisi d'Empreses
Psicologia, Sociologia, Educació, Geografia
 • Organització i Administració d'Empreses I
 • Comptabilitat Financera I
 • Matemàtiques Financeres
 • Planificació i Anàlisi d'Empreses
Economia Empresa
 • Sense complements formatius
Estadística
 • Comptabilitat Financera I
 • Planificació i Anàlisi Empreses
Comunicació
 • Matemàtiques Financeres
 • Comptabilitat Financera I
 • Planificació i Anàlisi d'Empreses

Els complements formatius garantiran l'adquisició de les competències requerides per a iniciar el programa de màster.

Els complements de formació, tot i consistir en assignatures de grau, tindran, la consideració de crèdits de màster i no formaran part del pla d'estudis com a crèdits optatius en cap cas.

Complements formatius eximits per experiència professional:

Els complements de formació poden ser eximits sempre que l'alumne acrediti fefaentment una experiència professional en algun dels següents àmbits de gestió:

TITULACIÓ D'ACCÉS COMPLEMENTS FORMATIUS
Enginyeries Dos anys d'experiència
Resta de llicenciatures Tres anys d'experiència
FORMACIÓ PRÈVIA ANYS D'EXPERIÈNCIA
Graus o llicenciatures de l'àmbit de les Arts i les Humanitats
 • Matemàtiques Financeres
 • Estadística I
 • Comptabilitat Financera I
 • Planificació i Anàlisi d'Empreses
Graus o llicenciatures de l'àmbit de les Ciències de la Salut
 • Estadistica I
 • Comptabilitat Financera I
 • Matemàtiques Financeres
 • Planificació i Anàlisi d'Empreses
Graus o llicenciatures de l'àmbit de les Enginyeries i l'Arquitectura sense formació prèvia en organització d'empreses
 • Comptabilitat Financera I 
 • Planificació i Anàlisi d'Empreses

Si acrediten experiència en l'àrea funcional de Màrqueting i Comercial, i sempre que s'acrediti experiència en Investigació de Mercats, els complements a cursar són:

TITULACIÓ D'ACCÉS COMPLEMENTS FORMATIUS
Graus o llicenciatures de l'àmbit de les Arts i les Humanitats
 • Matemàtiques Financeres
 • Organització i Administració d'Empreses I
 • Comptabilitat Financera
 • Planificació i Anàlisi d'Empreses
Graus o llicenciatures de l'àmbit de les Ciències de la Salut
 • Organització i Administració d'Empreses I
 • Comptabilitat Financera I
 • Matemàtiques Financeres
 • Planificació i Anàlisi d'Empreses

Si acrediten experiència en l'àrea funcional de Comptabilitat i Finances, els complements a cursar són:

TITULACIÓ D'ACCÉS COMPLEMENTS FORMATIUS
Graus o llicenciatures de l'àmbit de les Arts i les Humanitats
 • Matemàtiques Financeres
 • Organització i Administració d'Empreses I
 • Comptabilitat Financera
 • Planificació i Anàlisi d'Empreses
Graus o llicenciatures de l'àmbit de les Ciències de la Salut
 • Organització i Administració d'Empreses I 
 • Comptabilitat Financera I
 • Matemàtiques Financeres
 • Planificació i Anàlisi d'Empreses

Si acrediten experiència en l'àrea funcional de Comptabilitat i Finances, els complements a cursar són:

TITULACIÓ D'ACCÉS COMPLEMENTS FORMATIUS
Graus o llicenciatures de l'àmbit de les Arts i les Humanitats
 • Organització i Administració d'Empreses I
 • Estadística I
Graus o llicenciatures de l'àmbit de les Ciències
 • Organització i Administració d'Empreses I
Graus o llicenciatures de l'àmbit de les Ciències de la Salut
 • Organització i Administració d'Empreses I 
 • Estadística I
Graus o llicenciatures de l'àmbit de les Enginyeries i l'Arquitectura sense formació prèvia en organització d'empreses
 • Organització i Administració d'Empreses I

Resum dels complements formatius eximits en funció de l'experiència professional acreditada

ÀREA FUNCIONAL COMPLEMENTS FORMATIUS EXIMITS
Direcció
 • Organització i Administració d'Empreses I
Màrqueting i Comercial
 • Estadística I (si acredita experiència en Investigació de Mercats)
Recursos Humans
 • Organització i Administració d'Empreses I 
Producció
 • Estadistica I 
 • Organització i Administració d'Empreses I
Comptabilitat i finances
 • Comptabilitat Financera I
 • Matemàtiques financeres
 • Planificació i Anàlisi d'Empreses

Els estudiants que accedeixin amb qualsevol de les titulacions indicades en el “Perfil d'ingrés recomanat” no requeriran, amb caràcter general, cursar complements de formació.

La resta dels estudiants que accedeixin al màster amb un perfil diferent, hauran de cursar uns complements formatius.

Aquests complements variaran entre 0 i 30 ECTS, depenent de la titulació d'ingrés i de les competències acadèmiques prèvies de l'estudiant reflectides en el seu expedient acadèmic particular. El número i el contingut dels crèdits a cursar seran determinats per la Comissió Acadèmica del Màster.

Els complements formatius són assignatures que s'ofereixen en el grau de MKT, de 6 ECTS cadascuna, si bé la seva programació és diferent a la d'aquest grau.

Concretament, s'han definit els següents complements formatius:

 • Organització i Administració d'Empreses I, 6 ECTS
 • Estadística I, 6 ECTS.
 • Fonaments de Màrqueting, 6 ECTS.
 • Direcció comercial I, 6 ECTS.
 • Organització i Administració d'Empreses II, 6 ECTS.

Complements formatius segons la titulació d'accés:

TITULACIÓ D'ACCÉS COMPLEMENTS FORMATIUS
Graus o llicenciatures de l'àmbit de les Arts i les Humanitats
 • Organització i Administració d'Empreses I
 • Organització i Administració d'Empreses II
 • Estadística I
 • Fonaments de Màrqueting
 • Direcció Comercial I
Graus o llicenciatures de l'àmbit de les Ciències
 • Organització i Administració d'Empreses I
 • Organització i Administració d'Empreses II
 • Fonaments de Màrqueting
Graus o llicenciatures de l'àmbit de les Ciències de la Salut
 • Organització i Administració d'Empreses I
 • Organització i Administració d'Empreses II
 • Fonaments de Màrqueting
 • Direcció Comercial I
Graus o llicenciatures de l'àmbit de les Enginyeries i l'Arquitectura sense formació prèvia en organització d'empreses
 • Organització i Administració d'Empreses I
 • Organització i Administració d'Empreses II
 • Fonaments de Màrqueting
 • Direcció Comercial I
GGraus o llicenciatures de l'àmbit de les Ciències Socials i Jurídiques
*Veure nota

 

*Nota: Tenint en compte que s'espera que la majoria de les sol·licituds provinguin de la branca de les Ciències Socials i Jurídiques, els complements formatius que corresponen a la mateixa s'han desenvolupat amb més amplitud.

TITULACIÓ D'ACCÉS COMPLEMENTS FORMATIUS
Antropologia, Ciències Política, Història, Comunicació
 • Organització i Administració d'Empreses I
 • Organització i Administració d'Empreses II
 • Estadística I
 • Fonaments de Màrqueting
 • Direcció Comercial I
Dret
 • Organització i Administració d'Empreses I
 • Organització i Administració d'Empreses II
 • Estadística I
 • Fonaments de Màrqueting
 • Direcció Comercial I
Psicologia, Sociologia, Educació, Geografia
 • Organització i Administració d'Empreses I
 • Organització i Administració d'Empreses II
 • Estadística I
 • Fonaments de Màrqueting
 • Direcció Comercial I
Economia
 • Fonaments de Màrqueting
Empresa

Sense complements formatius

Estadística
 • Fonaments de Màrqueting
 • Direcció Comercial I
Comunicació
 • Organització i Administració d'Empreses I
 • Organització i Administració d'Empreses II
 • Estadística I

 

Els complements formatius garantiran l'adquisició de les competències requerides per a iniciar el programa de màster.

Els complements de formació, tot i consistir en assignatures de grau, tindran, la consideració de crèdits de màster i no formaran part del pla d'estudis com a crèdits optatius en cap cas.

Complements formatius eximits per experiència professional

Els complements de formació poden ser eximits sempre que l'alumne acrediti fefaentment una experiència professional mínima de 2 anys en algun dels següents àmbits de gestió:

ÀREA FUNCIONAL COMPLEMENTS FORMATIUS EXIMITS
Direcció
 • Organització i Administració d'Empreses I
 • Organització i Administració d'Empreses II
 • Fonaments de Màrqueting
 • Direcció Comercial I
Màrqueting i Comercial
 • Organització i Administració d'Empreses I
 • Organització i Administració d'Empreses II
 • Estadística I (si acredita experiència en Investigació de Mercats)
 • Fonaments de Màrqueting
 • Direcció Comercial I
Recursos Humans
 • Organització i Administració d'Empreses I
Producció
 • Organització i Administració d'Empreses I
 • Estadística I
Comptabilitat i finances
 • Organització i Administració d'Empreses I
 • Estadística I

A continuació, s'inclou una descripció dels continguts de cadascun dels complements formatius:

Complement Formatiu en Organització i Administració d'Empreses I:

 • La naturalesa de l'empresa i el seu entorn.
 • El procés de direcció de l'empresa.
 • La decisió empresarial.
 • Instruments de planificació, programació i control.
 • Introducció a les decisions financeres.
 • La funció productiva de l'empresa i el procés de producció.
 • La capacitat de producció.
 • Els inventaris.
 • El factor humà en la producció.
 • L'empresa: estratègia i cultura.

Complement formatiu en Estadística I:

 • Dades estadístiques.
 • Representació gràfica de les sèries estadístiques.
 • Mesures de posició: mitjanes.
 • Mesures de dispersió.
 • Mesures d'asimetria i curtosis.
 • Mesures de concentració.
 • Sèries bidimensionals.
 • Anàlisi de l'ajust i la regressió.
 • Mesures de la dependència estadística. Anàlisi de la correlació.
 • Altres models de regressió.
 • Sèries cronològiques o temporals.
 • Números índexs.

Complement formatiu en Fonaments de Màrqueting:

 • El paper del màrqueting en la societat.
 • El consumidor com a eix central.
 • L'entorn.
 • Els agents intervinents.
 • Tècniques d’investigació comercial i de mercats.
 • Introducció a l'estratègia.
 • Tendències de l'entorn.
 • Anàlisi de les cinc forces.
 • Estratègies competitives.
 • Estratègies aplicades segons sectors.

Complement formatiu en Direcció Comercial I:

 • Les eines bàsiques de màrqueting.
 • Política de preus
 • Política de producte.
 • Política de distribució.
 • Política d'impulsió i comunicació.

Complement formatiu en Organització i Administració d'Empreses II:

 • Nivells d'estratègia i la direcció en diferents contextos.
 • Gestió d'expectatives, govern corporatiu i ètica empresarial.
 • Posició competitiva de l'organització.
 • Anàlisi de la cadena de valor.
 • Elecció i implantació estratègica.
 • La figura del directiu com a líder.

Complement formatiu en Matemàtiques Financeres:

 • Introducció a la matemàtica financera.
 • Règims financers simples.
 • Aplicacions dels règims financers simples.
 • Règims financers racionals.
 • Rendes financeres.
 • Préstecs
 • Emprèstits.

Complement formatiu en Comptabilitat Financera I:

 • La comptabilitat.
 • El patrimoni.
 • El balanç de situació.
 • El compte de resultats.
 • La valoració del patrimoni.
 • La teoria de comptes.
 • El pla general de comptabilitat.
 • La comptabilització de les operacions bàsiques.
 • El ciclo contable

Complement formatiu en Planificació i Anàlisi d'Empreses:

 • Comptes anuals: balanç, compte de pèrdues i guanys.
 • Estats comptables: estat de canvis del patrimoni net, estat de fluxos d'efectiu i la memòria.
 • Eines de l'anàlisi economicofinancera.
 • Anàlisi patrimonial.
 • Anàlisi de la circulant
 • Anàlisi de la rendibilitat.
 • El llindar de rendibilitat.
 • Tècniques i control pressupostari.
 • De l'1 de juliol al 30 d'octubre de 2023
 • La matriculació en els màsters universitaris és presencial o en línia i es duu a terme en el període de matrícula en la secretària de l’Euncet.
 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
 • Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) del títol que dona accés al màster o bé el comprovant d'haver pagat els drets d'expedició.
 • Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) d'un certificat acadèmic on constin les assignatures cursades amb les qualificacions i el nombre de crèdits / hores de cadascuna. Aquest certificat també ha de reflectir la mitjana global obtinguda per l'estudiant.

Tots els documents expedits en països de fora de la Unió Europea han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la corresponent postil·la. Legalització de documents expedits a l'estranger.

PRÀCTIQUES D'EMPRESA

Les pràctiques són de caràcter voluntari i opcional, i en cap cas poden comprometre el rendiment acadèmic. L’Euncet et facilita una plataforma on poder inscriure't a ofertes actives d'empreses de l'entorn, i t'assessora i acompanya en tot el procés de gestió de les pràctiques per a facilitar el procés, però depèn de l’estudiant la consecució de la plaça de pràctiques.

 • Estar matriculat i haver iniciat les classes.
 • Disposar de DNI/NIE vigent (no provisional o resguard).
 • L'horari ha de ser compatible amb la jornada lectiva.
 • Les pràctiques han d'estar incloses en l'àmbit d'aplicació dels estudis.
 • Estar al corrent de pagament de l'import de la matrícula.
 • Inici: en qualsevol moment una vegada iniciades les classes
 • Fí: màxim la data d'emissió del títol
 • Horari: 20h setmanals al matí
 • Duració máxima: 600h

Una vegada que l’estudiant aconsegueixi una plaça de pràctiques haurà de posar en contacte a l'empresa amb el servei de Carreres Professionals per a iniciar el tràmit de gestió del conveni. L’estudiant es compromet a: :

 • 1. Tenir vigent el seu DNI/NIE.
 • 2. Disposar de número d'afiliació a la Seguretat Social, i si no es disposa gestionar-ho amb la Tresoreria de la Seguretat Social.
 • 3. Disposar d'un número de compte bancària espanyola.
Inici i fí del curs acadèmic 23-24
 • Inici del curs: 16 d'octubre de 2023
 • Fí de curs: 20 de juliol de 2024

Durant aquest període no s'impartiran classes ni es realitzaran exàmens, excepte els tribunals de TFG, PFC / TFC i TFM.

 • Nadal: del 23 de desembre de 2023 al 6 de gener de 2024
 • Setmana Santa: del 25 de març a l'1 d'abril de 2024
 • Estiu: de l'1 de juliol al 31 d'agost de 2024

Dies festius entre l’ 1/9/2023 i el 31/08/2024

 • 11 de setembre de 2023
 • 12 d'octubre de 2023
 • 1 de novembre de 2023
 • 7 de desembre de 2023
 • 8 de desembre de 2023
 • 25 de desembre de 2023
 • 26 de desembre de 2023
 • 1 d'ener de 2024
 • 6 d'ener de 2024
 • 28 de març de 2024
 • 1 d'abril de 2024
 • 1 de maig de 2024
 • 24 de juny de 2024

A aquests dies festius cal afegir, per a cada campus, les festes locals que corresponguin a la població respectiva.

Bústia de suggeriments, queixes i agraïment

Amb el propòsit de millorar els nostres serveis i oferir un alt nivell de qualitat acadèmica, posem a la vostra disposició una bústia perquè ens notifiquis:

 • Suggeriments: per a indicar-nos una proposta de canvi que ens permeti millorar els serveis que prestem com a centre universitari.
 • Queixes: per a traslladar-nos la teva reclamació per insuficiències o errors en la prestació dels nostres serveis.
 • Agraïment: per a enviar-nos una mostra de gratitud per l'atenció i els serveis rebuts.  

Ens pots comunicar la teva experiència i/o opinió ja sigui de les nostres instal·lacions, del funcionament de les classes o dels serveis que prestem com a suport a la docència. Queden exclosos suggeriments, queixes o agraïments de serveis externs a l’Euncet, així com missatges amb un llenguatge inapropiat que desacreditin a algú a nivell personal.

Com ho puc fer?
Per a facilitar la interacció, ens pots contactar a través de dues vies de comunicació:

 • Correu electrònic: pots escriure'ns un correu a qualitat@euncet.com, posant com a assumpte el motiu d'aquest (suggeriment, queixa o agraïment). Per a poder gestionar la notificació, serà imprescindible que t'identifiquis amb el teu nom i cognoms i ens facilitis un número de telèfon per a contactar-te, si cal, per aquesta via.
 • Formulari: pots emplenar el formulari que trobaràs en aquest enllaç.

En tots dos casos, et respondrem tan aviat com sigui possible, amb un termini màxim d'1 dia hàbil des de la presentació del suggeriment, queixa o agraïment.
 

De quants crèdits es componen les titulacions de màsters universitaris? 

Per obtenir el títol de màster universitari, caldrà superar 60 crèdits (1 any acadèmic amb 9 assignatures de 5 crèdits), i el Treball de Fi de Màster (TFM) (de 15 crèdits).

Quina és l’oferta de màsters universitaris de la universitat? 

Actualment, oferim:

 

Qui pot sol·licitar accés a un màster universitari? 

Pot sol·licitar-ho qualsevol persona que estigui en possessió d'un títol universitari oficial de grau o equivalent. En cas que la formació universitària de la persona no sigui de l'àrea de coneixement del màster ni compti amb experiència professional relacionada, s'haurà de realitzar complements formatius en funció del màster que es vol cursar. Aquesta informació la pots trobar a l'apartat Pla d'estudis-distribució de crèdits tant del màster universitari en Administració i Direcció d'Empreses com del màster universitari en Direcció de Màrqueting.

Quins requisits cal complir per ser admès en alguna de les nostres titulacions universitàries? 

Per poder sol·licitar l'admissió, has de complir els requisits que trobaràs al nostre web, a l'apartat Accés i admissió.

Hi ha cap requisit lingüístic per ser acceptat?

No. No obstant això, s'aconsella que, abans de començar els estudis, els candidats tinguin un nivell suficient de la llengua de la docència del programa per poder comprendre els continguts de les assignatures i poder realitzar els treballs i les proves d'avaluació establertes. 

Soc un alumne amb títol universitari estranger, què he de fer si vull fer estudis de màster universitari a l’Euncet?

Els estudiants que vulguin iniciar estudis oficials de màster universitari i estiguin en possessió d'un títol universitari estranger, emès per una universitat de fora de l’Espai Europeu d’Educació Superior, hauran de legalitzar, prèviament, per via diplomàtica o amb la corresponent postil·la, la titulació i el certificat acadèmic de notes dels estudis que els donen accés al nostre màster.
A més, les normes reguladores dels procediments administratius exigeixen que els documents expedits en un idioma diferent del català o castellà vagin acompanyats de la traducció oficial al castellà o al català. La traducció oficial es pot fer per alguna de les vies següents:

 • Mitjançant un traductor jurat, que ha de tenir l’autorització corresponent o ha d’estar inscrit a Espanya.
 • Mitjançant qualsevol representació diplomàtica o consular de l’Estat espanyol a l’estranger.
 • Mitjançant la representació diplomàtica o consular a Espanya del país del qual té la ciutadania la persona que en fa la sol·licitud o del país del qual procedeix el document.
 • Mitjançant un traductor oficial a l’estranger, la signatura del qual ha d’estar legalitzada degudament.

Per , més informació sobre la legalització de documents pots consultar la web específica de la nostra universitat.
 

Com puc saber si he estat admès?

Rebràs un correu electrònic de l’Euncet Business School, on t’indicarem com processar la sol·licitud. Un cop admesa la  teva sol·licitud, podràs accedir a la teva Carta d'Admissió.

On puc trobar o consultar els plans d'estudis, els calendaris acadèmics, els horaris i tota la informació relacionada amb les titulacions?

Un cop hagis seleccionat la titulació desitjada, fes clic a l'interior d'aquesta i hi podràs trobar tota la informació relacionada.

On podré veure les notes de les meves avaluacions? 

Quan ja t’hagis matriculat, et donarem accés a diverses plataformes, entre elles el Campus Virtual, on cada professor publica les notes i la informació acadèmica relacionada amb les assignatures. 

 

Què haig de fer per matricular-me? 

Si ets estudiants de nou accés a l’Euncet, t’informarem del dia i l'hora per efectuar la matrícula. La resta dels estudiants hauran d'estar atents als terminis de matrícula publicats al nostre web, a la casella corresponent a Matrícula. 

Quin és l’import de la matrícula a la universitat?

A l'interior de la fitxa de cada titulació, al lateral dret, apareix publicat el valor d’una matrícula estàndard. 

Puc obtenir algun tipus d’ajut a la matrícula? 

Sí, per família nombrosa, federat a un esport, matrícula d’honor, estudiants amb discapacitat, bonificació per rendiment acadèmic, etc. Si desitges més informació sobre la nostra política de preus, beques i ajuts, pots consultar al nostre lloc web, a la casella corresponent a Preus i Beques, que el trobaràs a la fitxa de cada programa (per a graus i per a màsters). 

On puc trobar els serveis que ofereix l’Euncet Business School per als alumnes? 

Al nostre lloc web, a la secció Serveis, Al nostre lloc web, a la secció Serveis, pots consultar els serveis que oferim: servei de cafeteria, autobús, Gestió Acadèmica, etc.

Què és el Servei de Carreres Professionals?

El Servicio de Carreras Profesionales permite El Servei de Carreres Professionals permet proporcionar orientació professional de forma personalitzada, potenciar el talent individual dels estudiants i Alumni per a la seva inserció laboral i oferir un contacte directe amb les empreses de l'entorn. L'objectiu és millorar-ne l'ocupabilitat mitjançant l'orientació, l'assessorament, la intermediació professional i l'acostament a empreses col·laboradores.
Al nostre lloc web, a l'apartat Carreres Professionals, trobaràs més informació i les dades de contacte, tant per a estudiants i Alumni com per a les empreses interessades a col·laborar amb aquest servei.

Quins són els requisits per fer pràctiques externes en una empresa?

Els estudiants de grau i màster de l'Euncet Business School poden realitzar pràctiques externes en una empresa, sempre que compleixin els requisits mínims necessaris detallats a l’apartat de Pràctiques Externes de cada titulació.
El Servei de Carreres Professionals ofereix atenció personalitzada per poder fer aquest procés, així com el suport amb tota la gestió del conveni.

Què és la Borsa de Treball i Pràctiques de l'Euncet Business School?

La Borsa de Treball i Pràctiques de l’Euncet Business School és una plataforma exclusiva per a la comunitat Euncet, on les empreses de l'entorn publiquen tant ofertes de feina com ofertes de pràctiques, i on poden presentar candidatura els nostres estudiants i Alumni.

 

Com puc arribar fins al campus de Terrassa si no disposo de vehicle propi? 

El primer pas serà que arribis a Terrassa amb transport públic. Tot seguit, hauràs d’agafar l'autobús privat de l'Euncet Business School que recull els estudiants a diferents punts de la ciutat, entre ells a les estacions de tren. 

Tinc dubtes addicionals. Hi ha un detall d'àrees que puguin contestar les meves preguntes? 

A continuació, et presentem el detall dels principals responsables dels departaments que et podran donar el suport: