Informació Pràctica Màsters Oficials

Perfil D'ingrés Recomanat

Els màsters universitaris que imparteix l’Euncet, es dirigeixen preferentment, a llicenciats, graduats i diplomats en:

 • Ciències Empresarials.
 • Administració i Direcció d'Empreses.
 • Economia.
 • Investigació i Tècniques de Mercat.

Igualment podran accedir titulats universitaris oficials en la branca de coneixement d'Enginyeria i Arquitectura, amb formació específica en l'àmbit de l'economia i l'empresa, com ara el grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials o el grau en Enginyeria Mecànica, tots dos de la UPC.

No obstant això, aquells candidats que no siguin titulats universitaris de les branques de coneixement anteriorment esmentades o que sent-ho, no hagin cursat plans d'estudis que incloguin els fonaments de la titulació de màster que es proposa, deuran curses una sèrie de complements de formació per a establir les bases del coneixement en l'àmbit de la gestió empresarial

Condicions Generals D'accés

D'acord amb el que es preveu en l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, modificat pel Reial decret 861/2010, amb caràcter general podran accedir als ensenyaments oficials de màster els estudiants que reuneixin els requisits exigits:

 • Estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d'educació superior pertanyent a un altre Estat integrant de l'Espai Europeu d'Educació Superior que faculti en el mateix per a l'accés a ensenyaments de màster.
 • Així mateix, podran accedir els titulats de sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la Universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau. L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ que estigui en possessió l'interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els estudis de màster.
 • En cas dels titulats de sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior que no tinguin homologat el seu títol estranger, la Comissió del centre responsable del màster pot sol·licitar la documentació que sigui necessària per a dur a terme la comprovació que es compleixen les condicions específiques d'accés a aquest màster, fins i tot l'homologació del títol si no pot determinar amb seguretat que el títol estranger acredita els requisits d'accés.

Admissió D'estudiants

L'article 17 del Reial decret 1393/2007, modificat pel Reial decret 861/2010, regula l'admissió als ensenyaments de màster i estableix que els estudiants podran ser admesos d'acord amb els requisits específics i criteris de valoració que estableixi la universitat.

D'acord amb la normativa acadèmica de màsters universitaris aprovada pel Consell de Govern de la Universitat Politècnica de Catalunya, els estudiants poden accedir a qualsevol màster universitari de la UPC, relacionat o no amb el seu currículum universitari, prèvia admissió per part de la comissió del centre responsable del màster, de conformitat amb els requisits d'admissió específics i els criteris de valoració de mèrits establerts.

Els requisits específics d'admissió al màster són competència de la comissió del centre responsable i tenen l'objectiu d'assegurar la igualtat d'oportunitats d'accés a l'ensenyament per a estudiants prou qualificats. En tots els casos, els elements que es considerin inclouran la ponderació dels expedients acadèmics dels candidats

Període D'admissió

 • 1 de novembre de 2023 fins al 30 d'octubre 2024.

Procés D'admissió

Per a realitzar l'admissió al màster, s'haurà d'enviar a master@euncet.com la següent documentació:

 • Títol universitari i certificat acadèmic de notes
 • Carta de motivació
 • Curriculum vitae
 • Passaport

El procés d'admissió és el següent:

 • 1. Sol·licitud de la informació
 • 2. Sol·licitud d'admissió
 • 3. Presentar la documentació per al procés d'admissió
 • 4. Entrevista en línia
 • 5. Avaluació de la candidatura per part del Comitè d'Admissió
 • 6. Si l'admissió és aprovada, realitzant un pagament de 900€ (a descomptar del preu total de matrícula), es podrà fer una reserva de plaça, que garanteix una plaça en el màster.
 • 7. Matrícula

Comissió Acadèmica Del Màster

La comissió acadèmica del màster està composta per:

 • El/la director/a acadèmic/a
 • El/la secretari/a acadèmic/a
 • El/la director/a del màster

Les funcions de la Comissió Acadèmica del màster són:

 • Vetllar per la qualitat i l'adequació dels continguts al format i l'especialització del màster.
 • Aplicar el procediment d'admissió establert en la present memòria, a proposta de la Direcció Acadèmica.
 • Aplicar els criteris de realització dels complements formatius que estableix aquesta memòria, a proposta de la Direcció Acadèmica
 • Valorar els crèdits que són objecte de reconeixement, en el seu cas, en funció de la formació prèvia acreditada pels estudiants en ensenyaments oficials, o bé per crèdits cursats en ensenyaments universitaris conduents a l'obtenció d'altres títols (títols propis).
 • Dirimir en els eventuals conflictes derivats dels processos d'avaluació de les matèries i les assignatures.

Criteris Específics D'admissió

Amb caràcter general tindran accés directe a aquest màster, sense necessitat de cursar complements de formació, els estudiants en possessió de qualsevol de les titulacions indicades en el “Perfil d'ingrés recomanat“.

En qualsevol cas, els estudiants que vulguin accedir al màster amb una titulació prèvia diferent a les indicades anteriorment, o bé amb una de les titulacions indicades en el “Perfil d'ingrés recomanat” però que no hagin cursat plans d'estudi que incloguin els fonaments d'aquestes titulacions, hauran de cursar complements formatius per al seu anivellament de coneixements en matèries bàsiques per a la gestió empresarial.

Aquests complements formatius tindran caràcter obligatori, i es realitzaran abans del primer quadrimestre del màster.

Complements Formatius Màster Universitari En Administració I Direcció D'empreses

Els estudiants que accedeixin amb qualsevol de les titulacions indicades en el “Perfil d'ingrés recomanat” no requeriran, amb caràcter general, cursar el complement de formació.

La resta dels estudiants que accedeixin al màster amb un perfil diferent, hauran de cursar el complement formatiu de Gestió Empresarial de 6 ECTS.

Hauran de realitzar el complement formatiu de Gestió empresarial els estudiants que provenen de les següents titulacions d'accés:

 • Graus o llicenciatures de l'àmbit de les Arts i les Humanitats
 • Graus o llicenciatures de l'àmbit de les Ciències
 • Graus o llicenciatures de l'àmbit de les Ciències de la Salut
 • Graus o llicenciatures de l'àmbit de les Enginyeries i l'Arquitectura sense formació previa en organització d'empreses
 • Graus o llicenciatures de l'àmbit de les Ciències Socials i Jurídiques, els quals es relacionen a continuació:
 • Antropologia, Ciència Política, Història, Comunicació
 • Psicologia, Sociologia, Educació, Geografia

El complement formatiu garantirà l'adquisició de les competències requerides per a iniciar el programa de màster.

El complement formatiu, encara que es tracta d'una assignatura de grau, tindrà, la consideració de crèdits de màster i no formaran part del pla d'estudis com a crèdits optatius en cap cas.

Exempció del complement formatiu per experiència professional:

El complement formatiu pot ser eximit sempre que s'acrediti fefaentment una experiència professional en algun dels següents àmbits de gestió:

 • Direcció
 • Recursos Humans

Complements Formatius Màster Universitari en Tecnologies Aplicades al Màrqueting

Els estudiants que accedeixin amb qualsevol de les titulacions indicades en el “Perfil d'ingrés recomanat” no requeriran, amb caràcter general, cursar complements de formació.

La resta dels estudiants que accedeixin al màster amb un perfil diferent, hauran de cursar uns complements formatius.

Aquests complements variaran entre 0 i 30 ECTS, depenent de la titulació d'ingrés i de les competències acadèmiques prèvies de l'estudiant reflectides en el seu expedient acadèmic particular. El número i el contingut dels crèdits a cursar seran determinats per la Comissió Acadèmica del Màster.

Els complements formatius són assignatures que s'ofereixen en el Grau de MKT, de 6 ECTS cadascuna, si bé la seva programació és diferent a la d'aquest grau.

Concretament, s'han definit els següents complements formatius:

 • Fonaments de la Gestió Empresarial, 6 ECTS
 • Fonaments de Màrqueting i Tecnologia Aplicada, 6 ECTS

Aquestes 2 assignatures estan dissenyades per a proporcionar als estudiants provinents de les branques de "Art i Humanitats" i "Ciències" una base sòlida i una transició suau cap a l'àmbit empresarial. 

Aquests complements formatius també seran obligatoris per a aquells graduats de títols de les branques de "Ciències Socials i Jurídiques" i "Arquitectura i Enginyeria" que no hagin cursat cap matèria relacionada amb empresa i màrqueting. 

En cas que els estudiants disposin d'una experiència professional provada en l'àmbit de la gestió empresarial o el màrqueting, s'avaluarà per part de la Comissió Acadèmica del Màster si queden exempts de la seva realització. 

Continguts dels complements formatius

A continuació, s'inclou una descripció dels continguts de cadascun dels complements formatius:

Complement Formatiu en Gestió Empresarial:

 • La naturalesa de l'empresa i el seu entorn.
 • El procés de direcció de l'empresa.
 • La decisió empresarial.
 • Instruments de planificació, programació i control.
 • Introducció a les decisions financeres.
 • La funció productiva de l'empresa i el procés de producció.
 • La capacitat de producció.
 • Els inventaris.
 • El factor humà en la producció.
 • L'empresa: estratègia i cultura.

Complement Formatiu en Fonaments de la Gestió Empresarial:

 • Gestió i Direcció Empresarial
 • Gestió Financera i Comptable
 • Gestió d'Operacions i Projectes
 • Gestió  de Recursos Humans

Complement formatiu en Fonaments de Màrqueting i Tecnologia Aplicada:

 • Experiència en Màrqueting Digital
 • Gestió de Projectes de Màrqueting
 • Anàlisi de Dades en Màrqueting
 • Automatització del Màrqueting

 

Període de matrícula

 • De l'1 de juliol al 30 d'octubre de 2023

Procés de matriculació

 • La matriculació en els màsters universitaris és presencial o en línia i es duu a terme en el període de matrícula en la secretària de l’Euncet.

Documentació a presentar

 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
 • Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) del títol que dona accés al màster o bé el comprovant d'haver pagat els drets d'expedició.
 • Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) d'un certificat acadèmic on constin les assignatures cursades amb les qualificacions i el nombre de crèdits / hores de cadascuna. Aquest certificat també ha de reflectir la mitjana global obtinguda per l'estudiant.

Tots els documents expedits en països de fora de la Unió Europea han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la corresponent postil·la. Legalització de documents expedits a l'estranger.

Política de preus, beques i ajudes de la euncet

Pràctiques d'empresa

Les pràctiques són de caràcter voluntari i opcional, i en cap cas poden comprometre el rendiment acadèmic. L’Euncet facilita l'accés a ofertes actives d'empreses de l'entorn, i assessora i acompanya en tot el procés de gestió de les pràctiques per a facilitar el procés, però depèn de l’estudiant la consecució de la plaça de pràctiques.

Requisits

 • Estar matriculat i haver iniciat les classes.
 • Disposar de DNI/NIE vigent (no provisional o resguard).
 • L'horari ha de ser compatible amb la jornada lectiva.
 • Les pràctiques han d'estar incloses en l'àmbit d'aplicació dels estudis.
 • Estar al corrent de pagament de l'import de la matrícula.

Horaris i durada

 • Inici: en qualsevol moment una vegada iniciades les classes
 • Fi: màxim la data d'emissió del títol, o quan s’hagin completat el màxim d’hores de pràctiques permeses, la condició que es doni abans.
 • Horari: 20h setmanals al matí
 • Duració màxima: 600h

Formalització conveni

Una vegada que l’estudiant aconsegueixi una plaça de pràctiques haurà de posar en contacte a l'empresa amb el servei de Carreres Professionals per a iniciar el tràmit de gestió del conveni. L’estudiant es compromet a:

 • 1. Tenir vigent el seu DNI/NIE.
 • 2. Disposar de número d'afiliació a la Seguretat Social, i si no es disposa gestionar-ho amb la Tresoreria de la Seguretat Social.
 • 3. Disposar d'un número de compte bancària espanyola.

Inici I fí del curs acadèmic 23-24

 • Inici del curs: 16 d'octubre de 2023
 • Fí de curs: 20 de juliol de 2024

Periodes no lectius curs 23-24

Durant aquest període no s'impartiran classes ni es realitzaran exàmens, excepte els tribunals de TFG, PFC / TFC i TFM.

 • Nadal: del 23 de desembre de 2023 al 6 de gener de 2024
 • Setmana Santa: del 25 de març a l'1 d'abril de 2024
 • Estiu: de l'1 de juliol al 31 d'agost de 2024

Dies festius entre l’ 1/9/2023 i el 31/08/2024

 • 11 de setembre de 2023
 • 12 d'octubre de 2023
 • 1 de novembre de 2023
 • 7 de desembre de 2023
 • 8 de desembre de 2023
 • 25 de desembre de 2023
 • 26 de desembre de 2023
 • 1 d'ener de 2024
 • 6 d'ener de 2024
 • 28 de març de 2024
 • 1 d'abril de 2024
 • 1 de maig de 2024
 • 24 de juny de 2024

A aquests dies festius cal afegir, per a cada campus, les festes locals que corresponguin a la població respectiva.

Calendari de tràmits acadèmics 23-24

Bústia de suggeriments, queixes I agraïment

Amb el propòsit de millorar els nostres serveis i oferir un alt nivell de qualitat acadèmica, posem a la vostra disposició una bústia perquè ens notifiquis:

 • Suggeriments: per a indicar-nos una proposta de canvi que ens permeti millorar els serveis que prestem com a centre universitari.
 • Queixes: per a traslladar-nos la teva reclamació per insuficiències o errors en la prestació dels nostres serveis.
 • Agraïment: per a enviar-nos una mostra de gratitud per l'atenció i els serveis rebuts.

Ens pots comunicar la teva experiència i/o opinió ja sigui de les nostres instal·lacions, del funcionament de les classes o dels serveis que prestem com a suport a la docència. Queden exclosos suggeriments, queixes o agraïments de serveis externs a l’Euncet, així com missatges amb un llenguatge inapropiat que desacreditin a algú a nivell personal.

Com ho puc fer?
Per a facilitar la interacció, ens pots contactar a través de dues vies de comunicació:

 • Correu electrònic: pots escriure'ns un correu a qualitat@euncet.com, posant com a assumpte el motiu d'aquest (suggeriment, queixa o agraïment). Per a poder gestionar la notificació, serà imprescindible que t'identifiquis amb el teu nom i cognoms i ens facilitis un número de telèfon per a contactar-te, si cal, per aquesta via.
 • Formulari: pots emplenar el formulari que trobaràs en aquest enllaç.

En tots dos casos, et respondrem tan aviat com sigui possible, amb un termini màxim d'1 dia hàbil des de la presentació del suggeriment, queixa o agraïment.

Per obtenir el títol de màster universitari, caldrà superar 60 crèdits (1 any acadèmic amb 9 assignatures de 5 crèdits), i el Treball de Fi de Màster (TFM) (de 15 crèdits).

Pot sol·licitar-ho qualsevol persona que estigui en possessió d'un títol universitari oficial de grau o equivalent. En cas que la formació universitària de la persona no sigui de l'àrea de coneixement del màster ni compti amb experiència professional relacionada, s'haurà de realitzar complements formatius en funció del màster que es vol cursar. Aquesta informació la pots trobar a l'apartat Pla d'estudis-distribució de crèdits tant del màster universitari en Administració i Direcció d'Empreses com del màster universitari en Direcció de Màrqueting.

Per poder sol·licitar l'admissió, has de complir els requisits que trobaràs al nostre web, a l'apartat Accés i admissió.

No. No obstant això, s'aconsella que, abans de començar els estudis, els candidats tinguin un nivell suficient de la llengua de la docència del programa per poder comprendre els continguts de les assignatures i poder realitzar els treballs i les proves d'avaluació establertes. 

Els estudiants que vulguin iniciar estudis oficials de màster universitari i estiguin en possessió d'un títol universitari estranger, emès per una universitat de fora de l’Espai Europeu d’Educació Superior, hauran de legalitzar, prèviament, per via diplomàtica o amb la corresponent postil·la, la titulació i el certificat acadèmic de notes dels estudis que els donen accés al nostre màster.
A més, les normes reguladores dels procediments administratius exigeixen que els documents expedits en un idioma diferent del català o castellà vagin acompanyats de la traducció oficial al castellà o al català. La traducció oficial es pot fer per alguna de les vies següents:

 • Mitjançant un traductor jurat, que ha de tenir l’autorització corresponent o ha d’estar inscrit a Espanya.
 • Mitjançant qualsevol representació diplomàtica o consular de l’Estat espanyol a l’estranger.
 • Mitjançant la representació diplomàtica o consular a Espanya del país del qual té la ciutadania la persona que en fa la sol·licitud o del país del qual procedeix el document.
 • Mitjançant un traductor oficial a l’estranger, la signatura del qual ha d’estar legalitzada degudament.

Per , més informació sobre la legalització de documents pots consultar la web específica de la nostra universitat.

Rebràs un correu electrònic de l’Euncet Business School, on t’indicarem com processar la sol·licitud. Un cop admesa la  teva sol·licitud, podràs accedir a la teva Carta d'Admissió.

Un cop hagis seleccionat la titulació desitjada, fes clic a l'interior d'aquesta i hi podràs trobar tota la informació relacionada.

Quan ja t’hagis matriculat, et donarem accés a diverses plataformes, entre elles el Campus Virtual, on cada professor publica les notes i la informació acadèmica relacionada amb les assignatures. 

Si ets estudiants de nou accés a l’Euncet, t’informarem del dia i l'hora per efectuar la matrícula. La resta dels estudiants hauran d'estar atents als terminis de matrícula publicats al nostre web, a la casella corresponent a Matrícula.

A l'interior de la fitxa de cada titulació, al lateral dret, apareix publicat el valor d’una matrícula estàndard. 

Sí, per família nombrosa, federat a un esport, matrícula d’honor, estudiants amb discapacitat, bonificació per rendiment acadèmic, etc. Si desitges més informació sobre la nostra política de preus, beques i ajuts, pots consultar al nostre lloc web, a la casella corresponent a Preus i Beques, que el trobaràs a la fitxa de cada programa (per a graus i per a màsters). 

Al nostre lloc web, a la secció Serveis, Al nostre lloc web, a la secció Serveis, pots consultar els serveis que oferim: servei de cafeteria, autobús, Gestió Acadèmica, etc.

El Servicio de Carreras Profesionales permite El Servei de Carreres Professionals permet proporcionar orientació professional de forma personalitzada, potenciar el talent individual dels estudiants i Alumni per a la seva inserció laboral i oferir un contacte directe amb les empreses de l'entorn. L'objectiu és millorar-ne l'ocupabilitat mitjançant l'orientació, l'assessorament, la intermediació professional i l'acostament a empreses col·laboradores.
Al nostre lloc web, a l'apartat Carreres Professionals, trobaràs més informació i les dades de contacte, tant per a estudiants i Alumni com per a les empreses interessades a col·laborar amb aquest servei.

Els estudiants de grau i màster de l'Euncet Business School poden realitzar pràctiques externes en una empresa, sempre que compleixin els requisits mínims necessaris detallats a l’apartat de Pràctiques Externes de cada titulació.
El Servei de Carreres Professionals ofereix atenció personalitzada per poder fer aquest procés, així com el suport amb tota la gestió del conveni.

La Borsa de Treball i Pràctiques de l’Euncet Business School és una plataforma exclusiva per a la comunitat Euncet, on les empreses de l'entorn publiquen tant ofertes de feina com ofertes de pràctiques, i on poden presentar candidatura els nostres estudiants i Alumni.

El primer pas serà que arribis a Terrassa amb transport públic. Tot seguit, hauràs d’agafar l'autobús privat de l'Euncet Business School que recull els estudiants a diferents punts de la ciutat, entre ells a les estacions de tren. 

A continuació, et presentem el detall dels principals responsables dels departaments que et podran donar el suport: